نویسنده = منصور حسامی کرمانی
جستجوی مفاهیم بینافرهنگی در آثار هنرمندان معاصر

دوره 19، شماره 110، مرداد 1401، صفحه 67-78

10.22034/bagh.2022.286403.4891

منصور حسامی کرمانی؛ الهه پنجه باشی؛ جمال عربزاده


سیر تطور کشکول از منظر هانس روبرت یاوس

دوره 15، شماره 62، مرداد 1397، صفحه 57-68

10.22034/bagh.2018.66286

نغمه حسین قزوینی؛ منصور حسامی کرمانی


نقش تعاملی هنر، تجارت و پایگاه‌های مؤثر از منظر نشانه‌شناسی

دوره 11، شماره 31، دی 1393، صفحه 55-66

صدیقه احمدیان باغبادرانی؛ عفت السادات افضل طوسی؛ منصور حسامی کرمانی