نویسنده = رضا ابویی
نارسایی های موجود در فرآیند بهسازی لرزه ای ابنیة تاریخی

دوره 14، شماره 48، خرداد 1396، صفحه 57-68

علیرضا پارسائی؛ رضا ابویی؛ حسینعلی رحیمی


فضای باز میدان نقش‌جهان؛ ارزش‌ها و مسئله‌ها

دوره 13، شماره 44، بهمن 1395، صفحه 53-64

علی شهابی؛ رضا ابویی؛ محمود قلعه نویی


معرفی و نقد بر چند سند تصویری‌ـ تاریخی تازه یافته در مورد میدان نقش‌جهان

دوره 8، شماره 17، شهریور 1390، صفحه 3-18

مینا راداحمدی؛ فرهاد فخار تهرانی؛ رضا ابویی