نویسنده = زهرا سادات سعیده زرآبادی
واکاوی اصول بازآفرینی شهری فرهنگ- مبنا با رویکرد ارتقای رقابت‌پذیری

دوره 16، شماره 70، فروردین 1398، صفحه 5-16

10.22034/bagh.2019.84923

فاطمه مرادی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حمید ماجدی


واکاوی مفهوم خاطره جمعی و بازیابی آن در فضاهای شهری با رویکرد نشانه‌شناسی

دوره 14، شماره 56، بهمن 1396، صفحه 17-32

نسیم حسنی میانرودی؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ یوسفعلی زیاری


ارایه الگوی مفهومی انسجام بخشی شبکه فضاهای شهری و به کارگیری آن در منطقه 6 شهر تهران

دوره 14، شماره 48، خرداد 1396، صفحه 31-42

پریسا روشنی؛ کیومرث حبیبی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی