نویسنده = حمید ماجدی
واکاوی اصول بازآفرینی شهری فرهنگ- مبنا با رویکرد ارتقای رقابت‌پذیری

دوره 16، شماره 70، فروردین 1398، صفحه 5-16

10.22034/bagh.2019.84923

فاطمه مرادی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حمید ماجدی


واکاوی مفهوم خاطره جمعی و بازیابی آن در فضاهای شهری با رویکرد نشانه‌شناسی

دوره 14، شماره 56، بهمن 1396، صفحه 17-32

نسیم حسنی میانرودی؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ یوسفعلی زیاری


شناسایی شاخص‌های مؤثر بر‌ مشارکت زنان‌ در طرح‌های توسعه شهری

دوره 12، شماره 32، فروردین 1394، صفحه 3-12

حمید ماجدی؛ علیرضا عندلیب؛ زهرا مشارزاده مهرابی


رویکرد تعاملی سطوح و مقیاس طراحی شهری در فرآیند برنامه‌ریزی

دوره 9، شماره 22، مهر 1391، صفحه 45-54

سید مسلم سیدالحسینی؛ فرح حبیب؛ حمید ماجدی