نویسنده = حسن سجادزاده
تبیین مدل مفهومی برندسازی مکان: مروری بر ادبیات نظری

دوره 16، شماره 71، اردیبهشت 1398، صفحه 19-34

10.22034/bagh.2019.86870

محمدرضا یزدان پناه شاه آبادی؛ حسن سجادزاده؛ مجتبی رفیعیان


الگوی گسترش فضایی منطقه 13 شهر تهران

دوره 11، شماره 29، تیر 1393، صفحه 47-58

حسن سجادزاده؛ امیر رحمانی


تعلق جمعی به مکان، تحقق سکونت اجتماعی در محله سنتی

دوره 8، شماره 16، خرداد 1390، صفحه 17-28

محمد تقی پیربابایی؛ حسن سجادزاده