نویسنده = اسماعیل شیعه
برنامه‌ریزی طراحی‌محور به عنوان رویکردی نوین در شهرسازی

دوره 12، شماره 35، آبان 1394، صفحه 3-14

اسماعیل شیعه؛ کیومرث حبیبی؛ مهدی سعیدی