نویسنده = حسن کریمیان
تأثیر وقف بر شکل‌یابی فضاهای شهری زمان قاجار در شهر ری

دوره 13، شماره 44، بهمن 1395، صفحه 89-98

حسن کریمیان؛ علیرضا بهمنی؛ سیدمحمدرضا شهابی


آگورا و روابط اجتماعی ـ فرهنگی در آتن دوره کلاسیک

دوره 10، شماره 24، فروردین 1392، صفحه 13-26

حسن کریمیان؛ سید مهدی موسوی نیا


بازیابی کاخهای هخامنشیان در برازجان با اتکاء به دادههای باستانشناسی

دوره 7، شماره 14، مرداد 1389، صفحه 45-58

حسن کریمیان؛ علی اکبر سرفراز؛ نصرالله ابراهیمی