نویسنده = سید امیر منصوری
نقش رویکرد منظرین در ارتقای رضایتمندی از محیط شهری

دوره 16، شماره 76، مهر 1398، صفحه 45-56

10.22034/bagh.2019.183817.4091

مریم مجیدی؛ سید امیر منصوری؛ ژاله صابرنژاد؛ ناصر براتی


مفهوم طراحی مشارکتی منظر

دوره 15، شماره 62، مرداد 1397، صفحه 17-24

10.22034/bagh.2018.66282

سید امیر منصوری؛ مهدا فروغی


مفهوم منظر با تأکید بر نظر صاحبنظران رشته های مختلف

دوره 14، شماره 47، اردیبهشت 1396، صفحه 17-28

امین ماهان؛ سید امیر منصوری


«هنر شهری» به مثابه پدیده‌ای منظرین در جامعة امروز

دوره 13، شماره 39، خرداد 1395، صفحه 39-44

پدیده عادلوند؛ اشرف السادات موسوی لر؛ سید امیر منصوری


سیستم آبی بخارا به‌عنوان زیرساخت منظرین شهر مروری بر ظهور و انحطاط یک شبکه منظرین درون شهر

دوره 11، شماره 31، دی 1393، صفحه 1-16

سید امیر منصوری؛ آیدا آل هاشمی؛ محمد جمشیدیان


نظم، عنصر اصلی در تحلیل علمی منظر خیابان

دوره 9، شماره 23، دی 1391، صفحه 93-102

محمد آتشین‌بار؛ سید امیر منصوری؛ مهدی شیبانی


تطبیق نقش الگو و مفاهیم مبتنی بر تجربه در فضای معماری

دوره 9، شماره 21، شهریور 1391، صفحه 3-12

مهرداد سلطانی؛ سید امیر منصوری؛ احمدعلی فرزین


رابطة چگونگی قرارگیری ساختمان‌های بلند‌مرتبه و منظر شهری*

دوره 7، شماره 13، اردیبهشت 1389، صفحه 89-99

مهرداد کریمی مشاور؛ سید امیر منصوری؛ علی اصغر ادیبی


نقدی بر فرضیه الگوی چهارباغ در شکل‌گیری باغ ایرانی

دوره 6، شماره 12، بهمن 1388، صفحه 17-30

وحید حیدر نتاج؛ سید امیر منصوری


درآمدی بر زیبایی شناسی باغ ایرانی

دوره 2، شماره 3، مرداد 1384، صفحه 58-63

سید امیر منصوری


درآمدی بر شناخت معماری منظر

دوره 1، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 69-78

سید امیر منصوری