داوران

 • دکتر بهرام آجورلو، گروه باستان شناسی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 • دکتر محمد آتشین بار، پژوهشکده نظر
 • دکتر فریدون آورزمانی، پژوهشکده نظر
 • دکتر محمدصابر باقریان، گروه شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
 • دکتر ناصر براتی، گروه شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
 • دکتر محمود تیموری، پژوهشکده نظر
 • دکتر شهره جوادی، گروه مطالعات عالی هنر، دانشگاه تهران
 • دکتر امین حبیبی، گروه معماری ، دانشگاه شیراز
 • دکتر وحید حیدر نتاج، گروه معماری ، دانشگاه مازندران
 • دکتر   احسان رنجبر، گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر مهرداد سلطانی، گروه معماری، دانشگاه زنجان
 • دکتر علی‌اکبر سرفراز،گروه باستان شناسی ، دانشگاه تهران
 • دکتر محمدصالح شکوهی بیدهندی، گروه شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر مهدی شیبانی، گروه معماری منظر، دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر  علیرضا   عندلیب، گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم تحقیقات
 • دکتر احمدعلی فرزین، گروه معماری، دانشگاه تهران
 • دکتر فرشاد فرشته حکمت، گروه هنرهای نمایشی و موسیقی ، دانشگاه تهران
 • دکتر نادر کریمیان سردشتی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 • دکتر   مهرداد کریمی مشاور، گروه معماری، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان
 • دکتر  حشمت الله متدین، گروه معماری، دانشگاه تهران
 • دکتر محمدرضا مهربانی، گروه معماری منظر، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
 • دکتر سید امیر منصوری، گروه معماری منظر، دانشگاه تهران