همایش علمی اسلام و شهر؛ خوانش‌های متفاوت از یک مفهوم

همایش علمی اسلام و شهر؛ خوانش‌های متفاوت از یک مفهوم

پژوهشکدۀ نظر با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌کند: 

همایش علمی اسلام و شهر؛ خوانش‌های متفاوت از یک مفهوم

زمان: شنبه، 19 بهمن 98، ساعت 13 الی 19

مکان: دانشگاه علم و فرهنگ