دوره و شماره: دوره 15، شماره 66، آذر 1397 

مقالۀ پژوهشی

1. مدل مفهومی ارتباط معنایی هنر و فضای شهری

صفحه 5-16

بهاره اریس؛ مهرداد کریمی مشاور