دوره و شماره: دوره 15، شماره 65، آبان 1397، صفحه 1-82 

مقالۀ پژوهشی

1. بازخوانی نقش مناظر آیینی در هویت‌بخشی به شهرهای ایرانی

صفحه 5-12

حمیده ابرقویی فرد؛ پریچهر صابونچی؛ احمد علی فرزین


4. بازسازی پس از جنگ محلۀ جمالۀ اصفهان

صفحه 41-48

شریف مطوف؛ مرجان شاهرخیان؛ الهام کاظمی‌نیا


7. پدیدارشناسی؛ پاسخی به مسئله روش در فهم چیستی معماری پیشامدرن ( سنتی)

صفحه 13-24

ویدا نوروز برازجانی؛ سمانه امامی کوپائی؛ محمد جواد صافیان