دوره و شماره: دوره 15، شماره 63، شهریور 1397، صفحه 1-74 
4. احیای ارزش در فضای باز شهری (تکیه دولت)

صفحه 41-54

محمدرضا پورزرگر؛ پریچهر معافی غفاری؛ مریم امجدی