دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، اردیبهشت 1397، صفحه 5-82 
2. معمــاری مصــرفی؛ تحلیلی معناشناختی بر پدیده مصرف در مراکز بزرگ خرید شهری

صفحه 17-28

علی عسگری؛ سید محمدرضا نصیر سلامی؛ حسین سلطان زاده؛ هاشم هاشم نژاد شیرازی