دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، بهمن 1396، صفحه 5-86 

مقالۀ پژوهشی

1. روش مرمت منظر مناظر طبیعی بر مبنای رویکرد اکولوژی منظر

صفحه 5-16

فریال احمدی؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری


2. واکاوی مفهوم خاطره جمعی و بازیابی آن در فضاهای شهری با رویکرد نشانه‌شناسی

صفحه 17-32

نسیم حسنی میانرودی؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ یوسفعلی زیاری