دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، آبان 1396، صفحه 5-72 

مقالۀ پژوهشی

1. حاکمیت برنامه بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر تهران با رویکرد شبکه

صفحه 5-14

امیر حسین محبی فر؛ محمدحسین صبحیه؛ مجتبی رفیعیان؛ یحیی حساس یگانه؛ شعبان الهی


5. گونه‌شناسی مسجد-مدرسه‌های ایران، بر‌اساس شیوه دسترسی

صفحه 57-68

آرش حسینی علمداری؛ احسان موسوی؛ حمید کرامتی شیخ الاسلامی؛ مریم سعادتمند


7. گونه شناسی بافت نمای شهری تهران(نمونه موردی: میدان امام خمینی)

صفحه 15-32

سعید علی نیا؛ سیدعلی سیدیان؛ وحید حیدر نتاج