دوره و شماره: دوره 14، شماره 46، فروردین 1396، صفحه 5-64 

مقالۀ پژوهشی

2. نقش مفهوم حس مکان در ارتقای کیفیت حفاظت معماری

صفحه 15-22

محمدصادق فلاحت؛ لیلا کمالی؛ صمد شهیدی