دوره و شماره: دوره 13، شماره 44، بهمن 1395، صفحه 5-98 (بهمن) 

مقالۀ پژوهشی

1. ماهیتِ دور هرمنوتیکیِ فهم، در زیبایی‌شناسیِ تأویلِ عکس

صفحه 5-14

محمد حسن پور؛ محسن کیهان پور؛ علیرضا نوروزی طلب


7. بازشناسی فرم معماری کاخ هشت‌بهشت تبریز

صفحه 77-88

معصومه میرزائی؛ سید رسول موسوی حاجی؛ عابد تقوی؛ امین مرادی


9. ماهیتِ دَورِ هرمنوتیکیِ فهم، در زیبایی‌شناسیِ تأویلِ عکس

صفحه 5-14

محمد حسن پور؛ علیرضا نوروزی طلب؛ غزاله سیفی


11. نقش وقف بر شکلیابی فضاهای شهری در دوره قاجار، مطالعه موردی: شهر ری

صفحه 89-98

علیرضا بهمنی؛ حسن کریمیان؛ سید محمدرضا شهابی