دوره و شماره: دوره 13، شماره 42، آذر 1395، صفحه 5-104 (آذر) 
10. پیوندهای هنر و سیاست در عصر قاجار و پیامدهای آن

صفحه 67-78

اکرم ناصری؛ زهرا علیزاده بیرجندی؛ هادی وکیلی