دوره و شماره: دوره 9، شماره 22، مهر 1391، صفحه 3-78 

مقالۀ پژوهشی

بررسی نقوش سردر جورجیر و تأثیر پذیری آن از هنر ساسانی

صفحه 3-10

علی اکبر سرفراز؛ شهره جوادی؛ علمدار علیان