دوره و شماره: دوره 18، شماره 99، شهریور 1400، صفحه 5-120 
5. نقش رهیافت شبکه بر تعامل کنشگرانِ طراحی جمعی

صفحه 65-78

10.22034/bagh.2021.248903.4668

فاطمه زارع؛ کاوه بذرافکن؛ هما ایرانی بهبهانی؛ بهروز منصوری