دوره و شماره: دوره 18، شماره 97، تیر 1400، صفحه 5-128 
نقش آب در ریخت‌شناسی شهر تاریخی قزوین (دورة قاجار)

صفحه 31-46

10.22034/bagh.2020.226317.4513

نسیم ایران منش؛ محمدرضا پورجعفر؛ سید محمد رضا خطیبی؛ کرامت الله زیاری