دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، شهریور 1386، صفحه 3-99 
2. فضاهای عمومی و عوامل مؤثر بر حیات جمعی

صفحه 19-28

سید عبدالهادی دانشپور؛ مریم چرخچیان