دوره و شماره: دوره 12، شماره 37، بهمن 1394، صفحه 3-74 (بهمن و اسفند ) 
7. رابطۀ جنسیت و فضا در قلمروهای خصوصی و عمومی دورۀ قاجار

صفحه 29-40

حسنا ورمقانی؛ حسین سلطان زاده؛ مزین دهباشی شریف