دوره و شماره: دوره 12، شماره 32، فروردین 1394، صفحه 3-116 

مقالۀ پژوهشی

1. شناسایی شاخص‌های مؤثر بر‌ مشارکت زنان‌ در طرح‌های توسعه شهری

صفحه 3-12

حمید ماجدی؛ علیرضا عندلیب؛ زهرا مشارزاده مهرابی


11. مطالعه ترامتنی- بیناگفتمانی صحنه کشته شدن نر گاو آسمانی درتصویر سازی روایت گیلگمش

صفحه 23-32

نسیم فخاری زاده؛ بهمن نامورمطلق؛ اشرف السادات موسوی لر