دوره و شماره: دوره 12، شماره 32، فروردین 1394، صفحه 3-116 

مقالۀ پژوهشی

شناسایی شاخص‌های مؤثر بر‌ مشارکت زنان‌ در طرح‌های توسعه شهری

صفحه 3-12

حمید ماجدی؛ علیرضا عندلیب؛ زهرا مشارزاده مهرابی