دوره و شماره: دوره 17، شماره 86، مرداد 1399، صفحه 5-76 

مقالۀ پژوهشی

1. جایگاه مزارع و باغ‌ها در شکل‌گیری و توسعۀ شهر تاریخی نراق

صفحه 5-16

علی عمرانی پور؛ حمیدرضا جیحانی؛ فاطمه رجبی