دوره و شماره: دوره 17، شماره 84، خرداد 1399، صفحه 5-76 
6. تبیین مفهوم پدیدارشناسی هرمنوتیکی در طراحی محصول

صفحه 63-72

اشرف‌السادات موسوی‌لر؛ بهزاد سلیمانی؛ معصومه اسماعیل زاده