دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، مرداد 1387، صفحه 3-90 
4. نگاهی تحلیلی به شاخصه های معماری منظر و الگوهای آموزشی

صفحه 51-64

محمدشریف شهیدی؛ مجتبی انصاری؛ مهزاد یالپانیان