دوره و شماره: دوره 16، شماره 76، مهر 1398، صفحه 5-80 
4. نقش رویکرد منظرین در ارتقای رضایتمندی از محیط شهری

صفحه 45-56

مریم مجیدی؛ سید امیر منصوری؛ ژاله صابرنژاد؛ ناصر براتی