دوره و شماره: دوره 16، شماره 72، خرداد 1398، صفحه 5-76 
9. مطالعه فضای خیال درخوانش دوباره ی فرایند طراحی

صفحه 53-64

سارا امینی؛ محمد منصور فلامکی