دوره و شماره: دوره 16، شماره 71، اردیبهشت 1398، صفحه 5-94 
2. تبیین مدل مفهومی برندسازی مکان: مروری بر ادبیات نظری

صفحه 19-34

محمدرضا یزدان پناه شاه آبادی؛ حسن سجادزاده؛ مجتبی رفیعیان