نویسنده = سلطانی، مهرداد
تعداد مقالات: 4
2. بررسی و تحلیل تطبیقی مفهوم محله در نظام سنتی شهرهای ایران با الگوهای مشابه (جایگزین) دوره ی معاصر

دوره 15، شماره 60، خرداد 1397، صفحه 15-28

سید فخرالدین حسینی؛ مهرداد سلطانی


3. تطبیق نقش الگو و مفاهیم مبتنی بر تجربه در فضای معماری

دوره 9، شماره 21، شهریور 1391، صفحه 3-12

مهرداد سلطانی؛ سید امیر منصوری؛ احمدعلی فرزین