ارزیابی تاثیرات نرم افزار Sketch Up بر فرایند ترسیم اسکیسهای معماری

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری دانشگاه علم و صنعت

2 دانشیار دانشگاه علم و صنعت

3 استادیار دانشگاه علم و صنعت

4 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

کاربرد روزافزون تکنولوژی در زمینه طراحی معماری و مهندسی از مهمترین دستاوردهای اخیر بشر در راستای ارتقاء فرایند طراحی و افزایش بهره وری در مراحل مختلف ساخت و ساز محسوب می شود. با افزایش کاربرد کامپیوتر در فرایند طراحی معماری ابزار CAAD 1 تا حدودی جای ابزار سنتی طراحی مانند کاغذ ، قلم و تخته رسم را گرفته است. اما جایگزینی کامل ابزار CAAD بجای ابزار دستی طراحی در همه مراحل مربوط به فرایند طراحی در هاله ای از ابهام می باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیرات بکارگیری کامپیوتر در فرایند ترسیم اسکیسهای معماری است. روش تحقیق این پژوهش آزمایشی ، پیمایشی می باشد. دراین مقاله سه روش اسکیس زنی که بعنوان اصلی ترین فعالیت مربوط به طراحی کانسپچوال محسوب می شود با روش اسکیس با ابزار کامپیوتری(نرم افزارSketchUp ) ، با ابزار دستی و با روش ترکیبی (کامپیوتری و دستی) در جامعه آماری پژوهش با همدیگر مقایسه شده اند.
برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق از میانگین نمرات هیئت داوران به اسکیسهای دانشجویان ، تحلیل عاملی پرسشنامه و آزمون آماری تحلیل واریانس چندگانه – مانوا- استفاده گردید. نتایج مطالعات آماری نشان داد که روشهای اسکیس زنی بر عملکرد دانشجویان موثر است. اما بین روشهای اسکیس زنی و دانش و نگرش افراد رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین باتوجه به میانگین نمرات دانشجویان در سه گروه شرکت کننده در آزمون اسکیس ، گروه اسکیس با روش دستی (کاغذ و قلم و تخته رسم) بالاترین میانگین نمرات را بدست آورد. لذا مشاهده گردید که ابزار SketchUp همچنان نمی تواند جایگزین مناسبی برای ابزار دستی در مراحل اولیه فرایند طراحی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the SketchUp Effects on the Process of Architectural Sketching

نویسندگان [English]

  • Kaveh Shokoohi Dehkordi 1
  • Hashem Hashemnejad 2
  • Ahmad Ekhlasi 3
  • Bahram Salehsedghpour 4
چکیده [English]

Abstract :
Increasing use of computers in design, architecture and engineering achievements of the human past in order to promote the design process and increase productivity in various stages of construction is considered. With the increasing use of computers in architectural design process, CAAD tools are being used instead of traditional design tools such as paper, pens and a clipboard . The complete replacement of CAAD tools instead of hand tools in all phases of design in an aura of ambiguity is related to the design process. The main objective of this study is evaluation of the effects of computer’s use in the architectural sketch drawings. In this paper the Research methods are experimental research and survey. In this paper sketch drawings as the main activity is related to the conceptual designing is sketching, three sketch methods which are sketching with computer tools (Sketchup software), hand tools and hybrid methods (computerized and manual) in the study population were compared with each other.
Design is one of the most important human activity and can be considered as the basis of the changes in society. Design is a creative act, because there are some limitations and requirements of performance and needs to be done.
For the analysis of data from the study of scores of jury to student’s sketches, the factor analysis and test questioners MANOVA was used. Statistical studies show that sketching methods is effective to the students performance. But the significant relationships is estabished between sketching techniques and knowledge and attitude. Based on scores in three groups of students also participated in the sketching design test, the sketching group with a manual tools (paper and pen and drawing board) achieved the highest scores.
Finally , It was observed that the SketchUp tools can not substitute for hand tools in the early stages of the design process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sketch
  • Early stages of architectural design process
  • CAAD
  • SketchUp software
  • Architecture teaching