پدیدارشناسی؛ پاسخی به مسئله روش در فهم چیستی معماری پیشامدرن ( سنتی)

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 مربی دانشگاه آزاد دولت آباد

3 گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

چکیده

بیان مسأله: فهم اصیل از چیستی معماری پیش از مدرن (سنتی) و اتخاذ رویکرد و روشی مناسب در مواجهه با آن معماری، مسأله ما در این پژوهش می‌باشد. طرح این موضوع و پاسخ درست به آن، در دورانی که خلاء وجود آن در ادبیات پژوهشی معماری به خوبی دیده می‌شود؛ و عدم تبیین درست مسئله، طرح نامناسب و پاسخ‌های سطحی و غیربنیادین به آن منجر به بی‌معنایی و آشفتگی در معماری معاصر امروز شده است، ضروری می‌باشد.
هدف: این پژوهش با هدف تبیین روشی مناسب و جامع برای رویارویی درست با معماری سنتی و رسیدن به حقیقت و چیستی معماری آن دوران طرح‌ریزی شده است؛ این مطالعه بر این فرض بنا شده که پدیدارشناسی می-تواند پاسخ مناسبی برای مسئله روش در مطالعات مرتبط با چیستی معماری سنتی باشد.
روش: در این راستا با بازخوانی منظم منابع، و تفسیر محتوای مطالب و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و با روش استدلال منطقی، به دنبال ایجاد نظمی منطقی در مطالب پراکنده و نامنسجم پیشین در ارتباط با روش پدیدارشناسی با پایبندی به تفکر پدیدارشناسی می‌باشیم.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تفکر تصوری و مواجه علمی و کمی با آثار معماری ما را به درک درستی از چیستی معماری نمی‌رساند، بلکه ما نیازمند رجوع به خود آثار هنری و همدلی و هم‌زبانی با آنها هستیم؛ تا با یافتن زبانی مشترک و هم سخنی با این آثار، مفاهیم بنیادین و ناگفته‌های آنها را آشکار سازیم. در این پژوهش مسیری را که می‌تواند ما را در فهم درست معماری سنتی یاری رساند را در شش گام، حیرت و طلب، پالایش ذهنی، اینهمانی ذهن و فضا، فهم پدیدارشناسانه از فضا، یافتن زبانی برای بیان و آشکارسازی معانی پنهان ترسیم کردیم.
واژگان کلیدی: روش کیفی- پدیدارشناسی- معماری سنتی- پدیدارشناسی هرمنوتیکی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology: A Response to the Problem of methodology in Understanding the Essence of Traditional Architecture

نویسندگان [English]

  • vida nourouz 1
  • samaneh emami 2
  • Mohammad javad safian 3
1 Faculty of Architecture & urban planning, Islamic Azad University, central Tehran branch
2 faculty of architecture
3 faculty of Literature and Humanities, Isfahan university
چکیده [English]

This Article aims at explaining an appropriate & comprehensive approach so as to accurately deal with traditional architecture and thus to understand the truth and essence of this type of architecture, a truth that is evidently lacking within the literature of architecture; and thus, inappropriate formulation of this problem, and superficial responses to it, have led to meaninglessness and turmoil in contemporary architecture. This study is based on the assumption that phenomenology could provide an appropriate response to the problem of methodology concerning the essence of traditional architecture. In this way, and with use of library studies and the method of logical reasoning, we seek to give a rational order to the outspread and incoherent writings of the past, in relation to the phenomenological method, and with a commitment to phenomenological thought. The results of this research indicate that conceptual thinking and scientific and quantitative confrontation with works of architecture cannot reach us to the fundamental nature of architecture. Instead, we need to go back to the artwork itself, and approach them sympathetically, so as to find a common language with them, and make their basic concepts & unspoken content clear. Of course, this method, unlike any quantitative method, does not follow a specific and articulate path, and is, therefore, planned in relation to the subject matter, and the researcher’s creativity. In the end, we emphasize that the more strongly the researcher connects with the world in which these works of art emerge, the nearer will our understanding be to their essence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • Qualitative method
  • Traditional Architecture
  • Hermeneutic phenomenology