تحلیلی بر چگونگی نقد و ارزیابی آثار معماری آوانگارد (نسبیت در نقد)

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دکتری معماری، استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تخقیقات تهران، تهران، ایران

3 استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

عصر پسامدرن، جنبه‌های زیادی از زندگی بشر را متکثر ساخته؛ و نگاه مطلق‌ گرا و جزم‌اندیش بشر در دوران مدرن، جای خود را به نگاه متکثر و آزاد اندیش امروز داده است. حوزه نقد نیز در دوره جدید، - برخلاف دوره مدرن، که حتی در معیارهای نقد خود هم داعیه جهانی‌بودن داشت- از این روح پلورالیستی دوران جدا نمانده و امروز، جلوه‌های متکثری از نقد یک اثر معماری را شاهد هستیم. محقق در این تحقیق به دنبال استدلال نقد معماری به مثابه امری نسبی – نه مطلق- است، هرچند که فقط از نقطه‌ نظر آثار معماری آوانگارد به این موضوع می نگرد. آثار معماری آوانگارد، که خود محصولی از تحولات زمینه ها و نیازها، و مقتضیات زمانی- مکانی هر عصر هستند نقطه عطفی در تحولات تاریخ معماری و انتقال سبک محسوب می‌شوند. بنابراین، چگونگیِ نقد و ارزیابی این آثار، نسبت به آثار معماری‌ای که دنبال کننده قراردادهای رایج هستند موضوع مهم و پر چالش‌تری تلقی می‌شود. این مقاله درصدد است تا با تحلیل و بررسی چگونگیِ نقد و ارزیابی آثار معماری آوانگارد در طی زمان، ویژگی «نسبیت» و «مقیّد به زمان» در ارزیابی این آثار را، توصیف و تحلیل کند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی و با راهبرد استدلال منطقی است و با شیوه کتابخانه ای به گردآوری داده می پردازد. بعد از اثبات فرضیه، با ارائه برخی شواهد تاریخی، درستی فرضیه تأیید می‌شود و در نهایت نتیجه گیری می شود که اگر هدف از نقد معماری، ایجاد تغییر، و فراهم آوردن زمینه های یک حرکت رو به جلو در تاریخ معماری باشد، معیارهای از پیش تعیین شده، انتخاب مناسبی برای ارزیابی یک اثر آوانگارد نیستند و باید به دنبال ایجاد معیارهای جدیدی با توجه به آن اثر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of How to Criticize and Evaluate the Works of Avant-garde Architecture (Relativity in Critique)

نویسندگان [English]

  • Elaheh Rahmani 1
  • Iraj Etessam 2
چکیده [English]

Postmodern era has made diverse many aspects of human life, and nowadays, absolute dogmatic view of human has replaced by a pluralistic and liberal one. In new era, criticism, also, has not been away from this pluralistic zeitgeist; and today we witness pluralistic aspects of criticizing architecture works; – unlike the modern era, that claimed to be universal even in the criteria for criticism.
In this study, researchers would like to reason that architecture criticism is as a relative affair not absolute; however, they consider and survey this subject only from the point of view of Avant-grade architecture.
Avant-grade architecture works, which are the product of changes of contexts, needs, and Spatial and temporal requirements in each era, would be considered as a turning point in evolution of the history of architecture and style transmission. Thus, analysis of how to criticize and evaluate these Works in comparison with routine and conventional architecture works is more important and more challenging.
This paper is aimed at analyzing and studying how to criticize and evaluate avant-garde architecture works over time, in order to explain and describe the phenomenon of relativity in critique of these works. The methodology of this disquisition is Descriptive-Analytic Approach, and with a logical reasoning strategy. And data collecting has been done by a library method.
After responding to the question of research, and its reasoning with the help of two theories (the theory of “language games”-Wittgenstein, and the theory of “critique as behavior”- Wayne Attoe), finally by providing some historical evidence, the hypothesis is confirmed; and at the end of paper, it is concluded that if the purpose of architecture criticism is creating a positive change and also providing a forward motion in architecture, the predetermined criteria can’t be an appropriate choice for assessing and evaluating an avant-garde architecture work, and it is necessary to make new criteria for criticism regard to that work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critique
  • Relativity
  • language games
  • Avant-Grade