بازخوانی فرم حیاط و فضاهای وابسته‌ی آن با استفاده از دستور زبان شکل در معماری " نمونه موردی صد خانه دوره قاجار شهرکاشان "

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 عضو هیات علمی گروه معماری،دانشکده هنر و معماری،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

عوامل متعددی در شکل‌گیری فضاهای مسکونی وجود دارند که در تمامی آن‌ها حفظ روابط فضایی مهم و تاثیر گذار می‌باشد.در این پژوهش سعی بر آن شده است که در صد خانه قاجاری کاشان روابط فضاهای باز و بسته و نیمه‌باز را با استفاده از دستور زبان شکل شناسایی کند و بر اساس این روابط بتواند به طراحی‌های متعدد برسد. دستور زبان های شکلی سیستم های تولید کننده ای هستند که بر پایه مجموعه ای از قاعده های شکلی به زایش طراحی منجر می‌شوند. به عبارت دیگر یک دستور زبان شکلی شامل قاعده های شکلی و موتور زاینده‌ای است که از یک شکل پایه شروع شده و مکررا قاعده ها را انتخاب و پردازش می‌کند. دستور زبان شکلی دارای دو بعد تحلیل و طراحی می‌باشد. در بعد طراحی با به کارگیری دستور زبان پارامتری ، به طراحی‌ می‌انجامد.در صد خانه بررسی شده شهر کاشان که متعلق به دوره قاجار می‌باشند ،سه فضا از خانه‌ها انتخاب می‌شوند که عبارتند از:" حیاط(فضای باز)، فضای بسته و ایوان". دلیل انتخاب این سه عنصر، حضور این عناصر در صد پلان بررسی شده توسط نگارندگان می باشد. بر مبنای این سه عنصر، پلان ها شامل سه حالت :" یک حیاطه، دو حیاطه، مجموعه ای"می‌شوند. روابط فضایی به وسیله الگوریتم ها و قوانین سازنده تعریف شده و شکل های پایه و نیز به دنبال آن مجموعه‌ای از قوانین،در دستورزبان شکل وارد می‌شوند. در واقع با مجموعه‌ای متشکل از تعداد متناهی قاعده و شکل، امکان تولید تعداد نامتناهی راه حل طراحی را فراهم می‌شود. تفسیر خانه‌های سنتی شهرکاشان به وسیله دستور زبان شکل منجر به ایجاد طرح ‌های جدیدی می‌شود که در درخت تصمیم گیری، نمایش داده شده است. هدف از انجام این پژوهش نیل به زبان خانه‌های سنتی کاشان و طراحی جدید با استفاده از دستور زبان شکل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Re-read of Court's Form and Related Spaces with Shape Grammar Case-Study: 100 Houses of Gajar Dynasty in Kashan City

چکیده [English]

Abstract:
In the past years, living spaces and settlement in all parts of Iran had and enclosed spaces and the open spaces. Accordingly, how to combine these spaces is one of the key points in the design and construction of architectural spaces. The function is one of such factors. Because one of the aspects and the role of open spaces or courtyards of buildings related to function of houses. According to research in the field of Qajar,s houses of kashan done, In this study, the use of Shape Grammar, based on the use of semantic language and rules of plasticity is based on a set of procedural rules lead to design, To understand the relationship between yard and related areas in the city of Kashan that led to the preservation of traditional index in the design of contemporery houses. I tried at one point in answer the quality of yard in human settlements. Then I tried to answer to create and design a new plan using grammar parameters. In fact,the present study is an attempt to provide a platform to achieve a balance, especially in the realm of theoretical and practical foundations to prepare for it in the field.
There are several factors in the formation of residential areas in all of them maintain spatial relationships is the most important and influential. This study is an attempt to relationships between close, open and semi-open area in hundreds of homes Qajar dynasty in Kashan city and by using the shape grammar. shape grammar systems manufacturer are based on a set of procedural rules to lead to design. Shape grammar following is the analysis and design. a parametric study in shape grammar, leads to designs, there are three areas of Kashan city: court, covered space and eyvan. . Based on these three elements, the plan consists of three: one court, two courts and complex. interpretation of traditional homes of Kashan city by shape grammar lead to new designs and forms that shown on the decision tree. The aim of this study was to achieve in traditional homes of Kashan, proportions between spaces and new design by the use of shape grammar. In fact, a set of rules and a finite number, it makes it possible to produce an infinite number of design solution. Kashan 's traditional houses interpretation by the grammar lead to create designs which are new and are shown in decision tree.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Court
  • Shape grammar
  • Houses of Kashan.Parametric Shape Grammar