رویکردهای نوین در پژوهش زیبایی‌شناسی منظر

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی بخش معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه زیبایی‌شناسی نقش گسترده‌ای در معماری منظر ایفا می‌کند و همچنین به‌عنوان محرکی برای تغییر بنیادین منظر براساس طیف متنوعی از ارزش‌های فرهنگی، از جمله عدالت اجتماعی در کنار حقوق زیست محیطی، عمل می‌کند. کارکرد زیبایی شناسی و تجربه‌ی آن؛ ارائه‌ی فرم‌های جدید معماری منظر پایدار و کمک به زیبایی، قابل قبول بودن و معنی‌دار نمودن آن می‌باشد. با بررسی زیبایی‌شناسیِ منظر و اهمیت آن، هدف پژوهش حاضر، یافتن پارادایم جهت‌گیری‌های آینده‌ در پژوهش‌ زیبایی‌شناسی منظر بوده و در آن به جهت‌گیری‌هایی که زیبایی‌شناسی به آینده‌ی پژوهش‌های منظر می‌دهد، پرداخته‌ شده‌است. با توجه به اطلاعات کیفی حاصل از مطالعات صورت گرفته، برای درک سمت و سوی پژوهش‌های آینده در زمینه‌ی زیبایی شناسی منظر، سه رویکرد متفاوت در نظر گرفته و هرکدام به تفصیل شرح داده شده‌ است. با فرض اینکه سه رویکرد پدیدارشناسانه، روان‌شناسانه و اکولوژیک می‌تواند پارادایم کلی را در خصوص زیبایی‌شناسی منظر شکل داده و جهت‌گیری‌های آتی را در حوزه‌ی پژوهشی منظر مشخص کند، نوشتار حاضر به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش‌هاست که رویکردهای نوین پژوهش زیبایی‌شناسی منظر کدام‌اند؟ و چگونه می‌توان از این رویکردها جهت شکل‌دهی به پژوهش‌های آتی زیبایی‌شناسی منظر بهره برد؟ در این پژوهش توصیفی- تحلیلی از روش کیفی بر مبنای استدلال منطقی بهره برده شده است. از تحلیل سه رویکرد فوق و نتایج و جداول مربوطه، به دیدگاه اندیشمندان و تیپولوژی فکری آن‌ها در قرن اخیر دست یافته شده‌است. در صورتی که رویکرد پدیدارشناختی، به گونه‌ای تبادلی و رویکرد اکولوژیک، به‌گونه‌ای کل نگر در نظر گرفته شود، دیدگاه مذکور به رویکرد روان‌شناختی و گونه‌ی تکاملی، مربوط است. در پایان نتیجه‌ی پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به آینده‌ی پژوهش‌های زیبایی شناسی منظر، رویکردهای معرفی شده‌ی فوق نه تنها با یکدیگر ناسازگار و یا در رقابت نیستند، بلکه مکمل یکدیگر نیز بوده و تجلی و یا بیان‌هایی مختلف از فرم‌های زیبایی شناسی منظر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New approaches to the landscape aesthetics study

نویسنده [English]

  • amin habibi
faculty member at Shiraz university division of architecture
چکیده [English]

According to the approach that was developed in the decades after the twentieth century Based on environmental psychology and experimental work in the field of aesthetic landscape is dominated, landscape design and urban design, conceptual research and priorities in terms of published research has always been a leader in the field. On the other hand, the role of aesthetics in the perception and experience of its impact on the landscape, and aesthetic changes also, each day becomes more pronounced. Therefore, future research oriented perspective is that the aesthetics are very important.
Aesthetics is important in terms of landscape perception and landscape experience. Also it is undeniable influence on landscape changes.
Nowadays aesthetics plays a significant role in the landscape architecture and serves as a stimulus to fundamental change of the landscape on a variety of cultural values, including social justice alongside with environmental rights. Function of aesthetics and its experience is to provide new forms of sustainable landscape and contribute to its beauty, acceptance and make sense of it. By investigating landscape aesthetics and its necessity, the purpose of this study is to find the paradigm of the future directions in landscape aesthetics research in which the directions to the future of landscape research given by the aesthetics have been discussed. According to the qualitative data derived from the studies done, to understand the direction of the future research in the field of aesthetic landscape, three different approaches are considered and each is described in detail. Assuming that this three approaches including phenomenological, psychological and ecological could shape the general paradigm of the landscape aesthetic and determine the future directions in the research field of landscape, this paper seeks to find answers to these questions: What are the new approaches to the landscape aesthetics research? And how these approaches can be used to shape the future of landscape aesthetics research? The qualitative method based on logical argument is used in this descriptive analytical study. In this study, Scientists’ views and intellectual Typology of the past century has been achieved by the analysis of the approaches above and the obtained results and tables. If the phenomenological approach, is perceived as the exchanged type and the ecological approach as a holistic one, the aforementioned view would be concerned as psychological approach and the evolutionary type. In the conclusion, the outcome of this study suggests that considering to the future researches of landscape aesthetics, the approaches suggested above are neither incompatible nor contestant, but complement one another and they are the different appearances or expressions of the landscape aesthetics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • landscape
  • Aesthetic
  • Psychological approach
  • Phenomenological Approach
  • Ecological Approach