بررسی رابطه‌ی تطبیقی واژه‌ی لوگوس از منظر هراکلیتوس و نشان چلیپا در اندیشه‌ی ایرانیان

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری

2 استادیار، دانشکده هنر و معماری آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

بررسی رابطه‌ی تطبیقی واژه‌ی لوگوس از منظر هراکلیتوس
[و نشان چلیپا در اندیشه‌ی ایرانیان]
چکیده:
بحث از لوگوس در اندیشه‌ی هراکلیتوس؛ با نگاه هستی شناسانه‌ی این اندیشمند یونانی نمود می‌یابد. لذا به منظور روشن نمودن مفهوم لوگوس از منظر وی و مواجه ساختن آن با پرسش‌هایی از معرفت شناسی نقش چلیپا- که هدف اصلی این پژوهش است- ابتدا واژه‌ی لوگوس در آراء هراکلیتوس مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع هراکلیتوس‌لوگوس را قانون و اصلی جهانی می‌داند که همه‌ی عالم را فرا گرفته و در ذات یگانه، اما برای همگان مشترک می‌باشد و تنها تمثیل دیداری آن نوری است که در آتش به ظهور می‌رسد. در اسطوره‌های ایرانی نیز، اشه وهیشته همانند لوگوس نمادی از نظام جهانی، قانون ایزدی و نظم اخلاقی در این جهان می‌باشد که نماینده‌ی زمینی و این جهانی آن آتش است، آتشی که قرابت دیرینه‌ای با نقش چلیپا دارد. بر این اساس در پژوهش مطروحه آراء و عقایدی مورد نظر قرار گرفته شده که مختصات ظاهری و باطنی لوگوس را با نقش چلیپا هم راستا نماید. بدین ترتیب به منظور آگاهی از رابطه‌ی معرفت شناسانه بین این دو مفهوم و نماد متعالی و پاسخ به این پرسش اصلی که آیا می‌توان چلیپا را نماد و صورت محسوس لوگوس دانست؟ ابتدا قطعات هراکلیتوس در رابطه با لوگوس و راز هستی که در آن نهفته است به همراه تأثیر احتمالی آن از اندیشه‌ی ایرانیان باستان مورد توجه قرار می‌گیرد و سرانجام به عنوان یافته‌ها و نتایج این تحقق قیاس عمومی از آراء هراکلیتوس در زمینه‌ی آتش به عنوان تنها تمثیل دیداری لوگوس و اندیشه‌ی ایرانیان باستان در رابطه با حقیقت آتشی که از اشه وهیشته نیرو می‌گیرد؛ جهت آشکار نمودن رابطه‌ی متعالی بین لوگوس نزد هراکلیتوس و نقش چلیپا نزد ایرانیان انجام می‌پذیرد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و گردآوری منابع کتابخانه‌ای است.
کلید واژه‌ها: لوگوس، عنصر آتش، اشه وهیشته، نقش چلیپا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Observing the relationship between the word “logos” from Heraclitus perspective [Cross Symbol Pattern in Iranians’ thought]

نویسندگان [English]

  • somayeh saffari 1
  • Mohammad Reza Sharif-Zadeh 2
2 , Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

Abstract
The discussion of “Logos” in Heraclitus thoughts, was more remarkable by introducing the ontology. Therefore in order to clarify the concept “Logos” from his perspective, and comparing with the epistemology of Cross Symbol which is the main issue of this survey, first we observe the meaning of Logos in Heraclitus thought. Heraclitus believed Logos as a worldwide principle and rule which surrounded the world. It is a unique matter but common for everyone and appears as a light in the middle of fire. In Iranian’s Mythology Asha Vahishta like Logos symbolize global system, Act of God and morality in the world which introduce fire as its representative on earth. This fire has an old relationship with Corss Symbol Pattern. On the basis of the ideas mentioned in this survey, those opinions concerned which coordinate the inner and outer features of Logos with Cross Symbol. Therefore, in order to determine the epistemological relationship between these two concepts and transcendental symbols and answering the main question that can we observe Cross Symbol as a sign of Logos, first we concern Heraclitus’ fragments about Logos and secrets of universe which is hidden there with the possible impact of ancient Iranians’ thought. Finally public analogy of Heraclitus ideas about fire which is visible sign of Logos , with ancient Iranians’ thought about fire that was strengthen by Asha Vahishta will be mentioned here as the result and findings of this survey. This deed is done due to clarify the transcendental relationship between Logos to Heraclitus and Cross Symbol to Iranians’ thought. Descriptive-Analytical method of research has been chosen and resources have been collected in the library.


Abstract
The discussion of “Logos” in Heraclitus thoughts, was more remarkable by introducing the ontology. Therefore in order to clarify the concept “Logos” from his perspective, and comparing with the epistemology of Cross Symbol which is the main issue of this survey, first we observe the meaning of Logos in Heraclitus thought. Heraclitus believed Logos as a worldwide principle and rule which surrounded the world. It is a unique matter but common for everyone and appears as a light in the middle of fire. In Iranian’s Mythology Asha Vahishta like Logos symbolize global system, Act of God and morality in the world which introduce fire as its representative on earth. This fire has an old relationship with Corss Symbol Pattern. On the basis of the ideas mentioned in this survey, those opinions concerned which coordinate the inner and outer features of Logos with Cross Symbol. Therefore, in order to determine the epistemological relationship between these two concepts and transcendental symbols and answering the main question that can we observe Cross Symbol as a sign of Logos, first we concern Heraclitus’ fragments about Logos and secrets of universe which is hidden there with the possible impact of ancient Iranians’ thought. Finally public analogy of Heraclitus ideas about fire which is visible sign of Logos , with ancient Iranians’ thought about fire that was strengthen by Asha Vahishta will be mentioned here as the result and findings of this survey. This deed is done due to clarify the transcendental relationship between Logos to Heraclitus and Cross Symbol to Iranians’ thought. Descriptive-Analytical method of research has been chosen and resources have been collected in the library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Logos
  • Element of Fire
  • Asha Vahishta
  • Cross Symbol Pattern