تجلی هویت اسلامی در طراحی محلات جدید بر اساس مؤلفه های اسلامی نمونه موردی : محله امامیه غربی مشهد

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس اراضی شهری

چکیده

معماری و شهرسازی یک جامعه هویت یک جامعه را به نمایش می گذارد و محلات شهری عرصه ای است که این هویت در آنها ظهور پیدا می کند. بنابراین طراحی و ایجاد محلات با هویت اسلامی در شهرها می تواند بیانگر فرهنگ، شهرسازی و در نتیجه هویت آن شهر و جامعه باشد. لذا با توجه به فرهنگ غنی اسلامی در کشورمان و لزوم توجه به آن در طراحی محلات، هدف این پژوهش ارائه مؤلفه های اسلامی با توجه به شرایط امروزه به منظور ارتقای هویت اسلامی در محلات جدید می باشد. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی با هدف کاربری می باشد و مؤلفه های اسلامی به صورت اسنادی و کتابخانه ای از احادیث و روایات نقل شده از ائمه اطهار (ع) جمع آوری شده و در 6 دسته اصلی تقسیم بندی گردیده است. مؤلفه های استخراج شده در یافته های پژوهش بر اساس اصول کلی ضوابط و مقررات شهرسازی به روز گردیده و سپس در محله امامیه غربی شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. جهت مطالعه معیارهای اسلامی در محدوده مورد بررسی از نرم افزار Auto Cad و برای ترسیم نقشه ها از نرم افزار Gis استفاده شده است. با مطالعه صورت گرفته شده و بررسی های میدانی از محدوده مورد مطالعه این نتیجه بدست آمد که اکثر مؤلفه های ارائه شده (به جز طراحی محله با محوریت مسجد) در طراحی این محله مد نظر قرار گرفته است. با توجه به اینکه هویت اسلامی در محلات شهرهای اسلامی به کاربری مذهبی (مسجد) گره خورده است لذا توجه و طراحی محلات جدید بر اساس محوریت این کاربری بایستی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
واژگان کلیدی: ائمه اطهار (ع)، مؤلفه های اسلامی، هویت، محله امامیه غربی مشهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expression of Islamic identity in the design of new neighborhoods on the basis of Islamic components Case Study: West Emamieh neighborhood of Mashhad

نویسنده [English]

  • mahdi vafaei 2
چکیده [English]

Architecture and urbanism of a community represent the identity of a community, and urban neighborhoods are area where this identity emerges, so designing and creating neighborhoods with Islamic identity in towns can reflect culture, urbanization and thus the identity of that town and society. Therefore, with respect to rich Islamic culture in our country and the necessity of paying attention to it in neighborhood designing, this research is conducted to present Islamic components based on present situations to improve Islamic identity in new neighborhoods. The research method was descriptive – analytical with practical aim, and Islamic components were gathered, as documentary and library forms, from sayings of Imams, and were divided into 6 main groups. The obtained components in research findings were updated based on general principles and urbanism regulations, and then were applied in West Emamieh neighborhood of Mashhad city, and consequently analyzed. To study Islamic components in studied areas and draw maps, Auto Cad and GIS software were used, respectively. The results show that most of presented components (except for mosque-based neighborhood designing) in designing this neighborhood have been considered. Since Islamic identity in neighborhoods of Islamic cities is linked to religious land use (mosque), therefore designing new neighborhood based on this land use must be given more attention.
Key Word: Imams, Islamic components, Identity, West Emamieh neighborhood of Mashhad.

Architecture and urbanism of a community represent the identity of a community, and urban neighborhoods are area where this identity emerges, so designing and creating neighborhoods with Islamic identity in towns can reflect culture, urbanization and thus the identity of that town and society. Therefore, with respect to rich Islamic culture in our country and the necessity of paying attention to it in neighborhood designing, this research is conducted to present Islamic components based on present situations to improve Islamic identity in new neighborhoods. The research method was descriptive – analytical with practical aim, and Islamic components were gathered, as documentary and library forms, from sayings of Imams, and were divided into 6 main groups. The obtained components in research findings were updated based on general principles and urbanism regulations, and then were applied in West Emamieh neighborhood of Mashhad city, and consequently analyzed. To study Islamic components in studied areas and draw maps, Auto Cad and GIS software were used, respectively. The results show that most of presented components (except for mosque-based neighborhood designing) in designing this neighborhood have been considered. Since Islamic identity in neighborhoods of Islamic cities is linked to religious land use (mosque), therefore designing new neighborhood based on this land use must be given more attention.
Key Word: Imams, Islamic components, Identity, West Emamieh neighborhood of Mashhad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imams
  • Islamic components
  • Identity
  • West Emamieh neighborhood of Mashhad