تاملی در مسئله هویت شهر و تقدم و تآخر وجود در جوهر و اعراض

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه و دبیر آموزش و پرورش

چکیده

پژوهش حاضر برگرفته از پژوهش رساله کارشناسی ارشد می باشد که با موضوع ارتقای هویت کالبدی سیما و منظر شهر اسلامشهر در دانشگاه شهید رجایی ارائه شده است. دیدگاه های موجود در مورد چیستی هویت شهر و علل ایجادی آن متفاوت و بعضاً پراکنده می باشند. عده ای از پژوهشگران هویت را صرفاً معنای ذهنی نهفته در تاریخ شهر دانسته اند و عدهای دیگر هویت را در انسجام و تداوم ویژگی های کالبدی و کیفیت محیط جستجو می کنند. این نوشتار سعی بر آن دارد تا با بررسی وجودی و جوهری هویت، رابطه ذات و اعراض، تقدم و تآخر ایجادی در مسئله هویت شهر را با ارتباط دادن به نظریه حرکت جوهری ملاصدرا تبیین نماید. در این مقاله با بررسی مفاهیمی چون: وجود و موجود، حقیقت و وجود انسان، هویت، زمینه ها و مولفه های آن، کیفیت و ارتباط آن با هویت و حرکت و دگرگونی در هویت و جوهر، اصل بودن هویت را با ابعاد سه گانه معرفی و ارتباط بعد کالبدی و وجودی آن را که با تحولات معنایی متحول می شوند تحت عنوان حرکت جوهری تبیین نمودیم. بر اساس قائده "ضرورت به حسب محمول" شهر بدون زمینه های هویتی، مانند جسم بدون روح است. و روح نیز قابل تقریر نخواهد بود مگر در قالب جسم و تجسم به یک کالبد و ظاهری هم سنخ که همان اعراض با کیفیت شهر می باشند. این اعراض را در چهار گروه (کم و کیف و وضع و اَین) دسته بندی و ارائه نمودیم. هویت شهر عموماً به مفهوم ویژگیهای منحصر بفرد و ممیزه شهر، دارای سه ساحت شکلی، کارکردی و ذهنی است که متناسب با هر وجه، فرآیند هویت شکل می‌گیرد. کیفیت‌بخشی و انتظام کالبدی متناظر با " بُعد کالبدی هویت "، و سرزنده‌سازی و عملکرد‌بخشی فضاها و عرصه‌های عمومی در پاسخ به "بُعد محتوایی هویت" و نهایتاً معناداری، روایت‌گری و تداعی ذهنی در مواجهه با "بُعد ذهنی" در هویت شهر مطرح می شود؛ هرگاه این سه ساحت خلقت کامل و هماهنگی یابند، هویت شهر به درستی ادراک خواهد شد و در غیر این صورت صحبت از بحران هویت و بی هویتی به میان می آید. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش استفاده از اسناد مکتوب و استدلال منطقی و تطبیقی با نظریه صدرالمتالهین و استنتاج عقلی-فلسفی می باشد. از نتایج حاصل از پژوهش در حوزه وجودی و اشتمالی هویت شهر، می توان در تبیین ریشه و منشاء هویت شهر، وابستگی جوهر و اعراض پدیده شهر و نیز شناخت ساحت های تشکیل دهنده هویت استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meditation on the issue of urban identity and existence transposition in essence and characteristics

نویسنده [English]

  • mahdi vaezi
teacher
چکیده [English]

Meditation on the issue of urban identity and existence transposition in essence and characteristics

Abstract
The present study is taken a master's thesis research with Subject "the solutions of upgrading of the identity of urban Street Landscape (Case study: Eslamshahr) in Rajai University is presented. Viewpoints about the quiddity of city identity and its causes are diverse and often dispersed. Some scholars are known identify only subjective meaning hidden in history of the city. And others search identity in the integrity and continuity, physical characteristics and quality of the environment. This paper tries to existential and essence reviews of identify, The relationship between nature and characteristics existential transposition of the issue of identity With Linking to theory of the motion of nature of "MOLLA SADRA". In this paper we explore such concepts as : The existence and the existing, essence and human existence, identity, the field and its components could, quality and its relation to identity and dynamics of identity and essence, the principle of identity and connection with the introduction of the three dimensions of the physical and its presence with semantic changes evolve as we move essence explanation . According to the base "necessary to carrying on the" city without identity fields, such as the body without the spirit. and Spirit can also be presentation
Except in body and incarnation the structure and appearance of a fellow who's renunciation of quality. The symptoms of the four groups (and the little bag and status) are classified and published. Generally, the concept of identity. Unique properties and characteristics of the city, has three aspects of form, function and subjective that fits every aspect of the process of forming an identity. Kyfytbkhshy and physical layout corresponding to the "identity of the physical", and Srzndhsazy and Mlkrdbkhshy spaces and public areas in response to "the content of identity" and ultimately meaningful narrative and mental associations in the face of "the mind" of identity arises; if you find these three aspects of the creation of perfect identity of perception will otherwise properly speak of the loss of identity identity crisis comes. Research methods are The use of written documents and logical argument and adaptive with the theory of "MOLLA SADRA" and Logical-philosophical inference. The results of research can use to explain the origins and source of urban identity, dependence essence and characteristics of city phenomena and also recognition aspects constituent Identity.
Key words: urban identity, characteristic, identity dimension, motion of essence, environmental quality

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Identity
  • Characteristic
  • identity dimension
  • motion of essence
  • Environmental Quality