تعیین اصول طراحی فضای مسکونی با رویکرد ارتقای خلاقیت کودکان در ایران.

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

هیات علمی

چکیده

درکودکان به دلیل قرار گیری در سن رشد، فعال سازی، ارتقاوجهت دهی خلاقیت‌، بسیاراهمیت دارد. تمرکز تحقیق در مورد خلاقیت از ویژگی های روانشناسی تا تاثیر محیط فیزیکی بر این ویژگی ها بوده است. یکی از روشهای ارتقا خلاقیت، استفاده از تاثیر محیط طبیعی یا مصنوع در بروزوافزایش عامل خلاقیت درکودکان است. ادبیات موضوع نشان می دهدکه فضاومحیط دربروزخلاقیت و کیفیت‌رشدآن نقش مهمی‌ایفا می‌کنند. این فضا ممکن است فضای طبیعی ویامصنوع انسان و به عبارت دیگرکالبد ساخته شده ومحیط معماری باشد. اما ساخت وسازهای معماری درجهت تاثیربر پرورش خلاقیت، بسیار کمرنگ است. تحقیق حاضر توسعه ای بوده و روش تحقیق انتخابی تحقیق توصیفی می باشدکه در 5 مرحله اصلی انجام شده است. شیوه تحقیق حاضر پیمایشی است که یکی از شیوه های روش تحقیق توصیفی می باشد، نمونه های مورد مطالعه به وسیله تکنیک دلفی و درمرحله اول 108متخصص روانشناسی ودرمرحله بعدی متخصصین معماری در دو مرحله ابتدایی 50 متخصص معماری و در مرحله تکمیلی 120 متخصص معماری ودر مرحله نهایی 50کودک زیر دبستانی می باشد. جمع آوری داده ها به وسیله مصاحبه وپرسشنامه باز پاسخ و بسته پاسخ انجام شده و برای دستیابی به اهداف پژوهش و فرضیه ها از آمار توصیفی شامل محاسبه شاخص های آماری و تنظیم جدول توزیع فراوانی و از آمار استنباطی شامل آزمون ناپارامتریک ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون آماری رگرسیون خطی چند متغیره و آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده شده وبا استفاده از آزمونهای کروسکال والیس ومن ویتنی اصول رتبه بندی وانتخاب شده اند. مطابق یافته ها، محیط کالبدی خانه بر روی رشدخلاقیت کودک اثر می گذاردو درفضای مسکونی، با بکارگیری عناصر طبیعی، ایجاد فضای ایمن، فضای پیچیده وفضای انعطاف پذیر از طریق تاثیرمثبت بر انگیزش کودک برای بازی، آرامش روانی ،ابتکاروکنجکاوی درکودک می توان خلاقیت کودک را ارتقا بخشید. پژوهش حاضر، به دنبال دستیابی به اصول طراحی فضای مسکونی می باشد که باعث افزایش خلاقیت کودکان گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining design principles of residential space to enhance children's creativity.

نویسندگان [English]

  • amir reza karimi azeri
  • Bahram Saleh sedghpour
  • Afzal sadat Hosseini
academic
چکیده [English]

Impact of creativity in different aspects of life is quite evident. Everyone has this talent with intensity and weakness. In children due to age, growth activation, promoting creativity and directions is important. Young children spend most of their time at home. Although some spend a lot of their time at outside facilities such as daycare center, kindergarten, or school, most children still recognize home as their permanent space. They become attached to their home and feel safe and secure when they are at home. In general, there are different methods for the study and researching about activating and promotion of creativity in people that direct training for creativity, is one of them. But there are other methods of promoting and fostering of creativity in children to encourage children's mind to thinking and creativity and it’s training. One of these indirect methods the impact of natural or artificial environment in children's creativity rate. Young children spend most of their time at home. Although some spend a lot of their time at outside facilities such as daycare center, kindergarten, or school, most children still recognize home as their permanent space. They become attached to their home and feel safe and secure when they are at home. Literature shows that space and environment, play an important role in quality of education and growth of creativity. This space may be natural space or artificial space and in other word can be architectural space. But the construction of architecture in connection of fostering creativity, are very faintly. In recent years, significant population of children in Iran, has caused special attention to the education of children’s creativity. The other hand , pre-school children spend most of their time with parents at home, for this reason physical environment of the home influence On the development of children's creative talents. The methods of this research is the survey research. In survey method of research in architecture, first of all, the sample is selected and then data collection by questionnaires or interviews is done. The next step is analyzing the most important variables affecting in the research. On the base of the relationship between these factors, hypothetical model is proposed. After confirming the accuracy of calculations by the statistical model, the model based design techniques can be extracted.Thus, the residential design principles would be that with Increasing curiosity, imagination and Motivating children to play, led to the development of children's creativity. In the present study, based on the theories related to the research topic we are Seeking to achieve effective component in the design of residential space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creativity
  • enhance children's creativity
  • Residential space