نقوش سنتی هندوی کولم به مثابه لند آرت در هنر جدید

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/ دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا

چکیده

لند آرت از حدود دهه 60 میلادی با رویکرد مدرن و پس از آن، پست‌مدرن، به عنوان گونه‌ای بیان هنری در شاخه هنرهای جدید به خلق آثار مشغول بوده است. ازآنجاکه هنرمند معاصر از هر روش و محمل نوینی سود می برد تا تعداد مخاطبان خود را بیشتر کرده و با آن‌ها تعامل عمیق تری برقرار کند، لند آرت نیز به مرور با کمک گرفتن از شگردهای هنرهای محیطی و فلسفه پست‌مدرن، توانست از محل های دور افتاده ای که در گذشته متولد می شد، به جاهایی منتقل شود که مورد توجه مخاطبان عام و گسترده قرار گیرد و با آن‌ها ارتباط برقرار کند. بدین ترتیب دامنه لند آرت گسترده شد و امروزه هنرهای زمینی بسیاری را می توان در این حوزه جای داد. نقاشی زمینی نیز گرچه در دوران معاصر مورد توجه قرار گرفته، اما هنری است که از دیرباز در میان بسیاری از اقوام و ملل، از جمله سنت هندوئیسم رواج داشته است. از جمله کولم که نوعی نقاشی با پودرهای رنگی بر روی زمینِ جلو درب خانه‌های هندویی است.
آنچه پژوهش بنیادی حاضر در پی آن است، ایجاد نگرشی جدید به هنرهای سنتی، به صورت کلی، و ایجاد نگرشی جدید به کولمِ سنتی به عنوان یک هنر جدید زمینی، به‌طور اخص می باشد. به منظور نیل به این هدف، با رویکرد توصیفی تحلیلی، به گردآوری اسناد به روش کتابخانه‌ای پرداخته شده است. با تحلیل بارزترین، عام ترین و جدیدترین(با توجه به پیشرفت و اختراع و ابداع روزانه رسانه‌ها ) ویژگی های هنر های جدید و تطبیق آن با ویژگی‌های کولم می‌توان به این نتیجه اذعان داشت که، نقوش کولم می‌توانند به‌مثابه لند آرت باشند، و از اینرو می‌توان گاهی برخی از هنرهای سنتی را هم راستا با هنرهای جدید قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hindu Kollam Designs as land art: A Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Zahra Rahbarnia 1
  • Pinky Chadha 2
چکیده [English]

Land art, as a style of New art, has been creating artworks with a modern, and then postmodern approach, since the 60’s. The contemporary artist benefits from any new method and media, in order to increase the size of his audience, and therefore establish a deeper interaction with them. With the help of the methods and tricks of the environmental art, and also the philosophy of postmodernism, land art also, was able to be transferred from the remote locations of its birth, to the places which were more interesting to a wide range of common audience. In this way the artist could interact in a very deeper and more influential way with them. Thus the scope of land art widened, and today as we can notice, many arts related to land, could be placed in this zone. Painting the earth, has been taken into a huge consideration in contemporary times, as could be seen in the work of ground graffiti artists, but the truth is that, it’s a kind of art that has long been popular among many old nations including the Hindus and their traditional customs, such as Kollam. Kollam is a drawing with colored powders on the ground of the front doors of Hindu houses. It was done with rice flour at ancient times, on a dark ground which was colored with cow’s dungeon, in ancient times. Kollams are believed to give boons to the pedestrians who walk over them. Therefore people who are to visit the members of a house, or are walking on the sidewalk, deliberately walk through the Kollam designs, which are renewed time by time during the day. As these traditional designs look like the new versions of arts done contemporary artists on the ground, the hypothesis of this paper is established on this subject. This fundamental research is to create a new vision towards the traditional arts as a whole, and also a new vision towards the traditional Kollam as a new land art specifically. To gain this purpose, this descriptive analytical article, has documented data through library resources. By analyzing the clearest, the most popular and the newest features of new art (according to the daily development of media), and matching them with the characteristics of Kollam, it can be stated that, Kollam designs could be considered as land art, and therefore sometime, some of the traditional arts could be considered parallel to new arts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Art
  • Land art
  • Kollam
  • postmodernism