تاثیرپذیری تزیینات معماری کرمان از فرهنگ ایرانی، هندی و چینی از عهد صفویه تا ‏دوران معاصر

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمان

3 عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشکده مسکن ساختمان و برنمه ریزی شهری دانشگاه ساینس مالزی پنانگ مالزی

چکیده

بیان مساله
کرمان از دوران ‏صفوی و بعد از تبدیل بندرعباس به یک بندر مهم تجاری، تبدیل به یک نقطه مهم تجاری در پهنه کشور می ‏شود. در این زمان مبادلات زیادی با هندوستان و چین در کرمان انجام ‏می شده. ولی مطالعات روی این مطلب که این مراودات ‏و نزدیکی جغرافیایی روی معماری و تزیینات کرمان هم از دوران صفوی به بعد تاثیری گذاشته و یا خیر، بسیار کم بوده است.‏
هدف
هدف تحقیق حاضر واکاوی تزیینات ساختمان های کرمان از دوران صفوی به بعد در حوزه تاثیرات از سایر کشورها علی الخصوص هندوستان و چین می باشد. با در نظر گرفتن برخی از بناهای ماندگار از این دوران در ‏کرمان تحقیق حاضر به دنبال تحلیل و دسته بندی تزیینات ساختمان های کرمان از لحاظ اصالت و نوع تزیین بوده است.‏
روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش جمع آوری داده ها بر مبنای اطلاعات کتابخانه ای است. برای آنالیز داده ها از ‏شیوه ی قیاسی استفاده شده. به منظور تحلیل و دسته بندی تزیینات معماری بناها از لحاظ اصالت، از ‏میان بناهای برجای مانده تعدادی بنا انتخاب و به تحلیل ویژگی های طراحی آن پرداخته شده. انتخاب نمونه ها بر ‏مبنای دوره ساخت و داشتن تزیینات در آنها بوده ‏است. فرضیه تحقیق حاضر آن است تزیینات معماری کرمان از دوران صفویه به بعد ترکیب تزیینات اصیل ایرانی هندی و ‏چینی و اروپایی را به نمایش میگذارد.‏
نتیجه گیری
نتایج کاوش ها فرضیه تحقیق را تایید می کند. در نمونه های موردی به وضوح ردپای معماری هندوستان و ‏چین در کنار عناصر معماری ایرانی و حتی معماری غرب دیده می شود. نتیجه تحقیق حاضر به ویژه از این ‏جنبه مهم است که باب جدیدی را در تحقیقات معماری در دوره صفوی به بعد باز و در دیدگاه های ‏رایج گذشته سنت شکنی می نماید.‏‎

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of Persian, Indian and chinese culture on Kerman buildings ornamentations from Safavid era up to the contemporary time.

نویسندگان [English]

  • Mina Safizadeh 1
  • reza afhami 3
  • Ahmad Sanusi Hassan 4
1 Department of Architecture, Faculty of Art, Architecture & Urbanism , Islamic Azad university Kerman branch
3 Associate Professor, Tarbiat modarres university
4 School of Housing Building and Planning Universiti Sains Malaysia Penang, Malaysia
چکیده [English]

Statement of the problem:‎
Kerman city has been played an important historical role for Iran. Since the beginning of Safavid era and after turning Bandar-Abbas to a influential ‎port, Kerman became an important trade center. During the so-called time, Kerman started to trade with India and China, so it leaded to make ‎Kerman a first-rate city. But there have not been many studies conducted on this issue that if these ‎trade works with the so-called countries effected Kerman architectural ornaments ‎or not. ‎
Research objective:‎
The current study aims to analyze the ornaments of Kerman buildings which are belonged to Safavid ‎era up to now, to recognize the possible effects of‏ ‏other countries specially India and china. Observing ‎some of the great buildings from the so-called time, this study will analyze and categorize these ‎ornaments from the aspect of time and root.‎
Research methodology:‎
The current study is practical in nature and uses library research for date collection. The conductive ‎analysis has been used for date analysis. For achieving the research objective from the remained ‎buildings of Safavid era up to now , some buildings have been selected as case studies. The ‎selection has been based on the time in which the building has been constructed and having ‎ornaments like tiling, painting and etc… . The study hypothesizes that Kerman architectural ornaments ‎since Safavid era is a combination of Persian, Indian, Chinese and Western style.‎
Conclusion:‎
The study result proves the research hypothesis. In the studied buildings the effects of the India and ‎Chinese architecture principles could be found clearly beside the traditional Persian elements and ‎even Western ones. The study is original in nature as it opens the new studies regarding the effects of ‎the Eastern architecture and the Persian architecture and deconstructs the fixed unchangeable ‎previous concepts.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural ornamentations
  • Effects of India and china
  • Safavid architecture up to contemporary time
  • Kerman buildings