جایگاه تخصص میانی در نظام حرفه‌ای‌ای معماری و ساختمان (مطالعه موردی : دفاتر نظام‌مهندسی شهر قم)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فنّی و حرفه‌ای، دانشکدة پسران قم.

2 گروه ساختمان، آموزشکده فنی پسران قم، دانشگاه فنی و حرفه ای، استان قم.

چکیده

مطالعه در مورد ساختار حرفه‌ایِ معماری از مسایل مهم مورد بررسی در دو دهة اخیر بوده است. ساختار عام نظام حرفه‌ای‌ ساختمان در ایران متکی بر دفاتر نظام مهندسی است که بخش مهمی از نیروی کار در آنها را کاردان‌های معماری و ساختمان تشکیل می‌دهند، کسانی که همواره در پژوهش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در حاشیه مانده‌اند. این پژوهش برای تبیین موقعیت کاردان‌های معماری، جایگاه دقیق شغلی آنها و میزان تأثیر آنها در طرح‌های معماری طراحی شده است. در بخش نخست، با راهبرد تفسیری ـ تاریخی، به بررسی تطورات مفهوم تکنسین طراحی از دوره باستان تاکنون در ایران و جهان پرداخته می‌شود. در بخش دوم نیز با تحلیل منطقی وضعیت معاصر تعاریف شغلی کاردان‌ها در جهان، مدلی عمومی از این جایگاه به دست داده می‌شود. در بخش سوم با استفاده از مردم‌نگاری نیروی انسانی ردة میانی دفاتر نظام مهندسی قم (با تکنیک‌های مشاهده طولانی، مصاحبه عمیق و مصاحبه عینی)، سعی شده است که وضعیت موجود با یافته‌های دو بخش قبلی مقایسه و نتیجه‌گیری شود. بررسی حاضر نشان‌دهندة آن است که در سیر تاریخی تطوّر جایگاه کاردان‌ها، وضعیت از تقسیم کار مبتنی بر مراتب تخصّص‌ها (حالت کارآموزی و شاگردی سنّتی) به سمت تقسیم کار مبتنی بر مراتب اجتماعی متمایل شده است. در نهایت چهار مدل اصلی از وضعیت اشتغال کاردان‌ها در جهان به ‌دست رسیده است. تمایز این مدل‌ها در مستقیم یا غیرمستقیم بودن واسطه‌گری کاردان میان طراح معمار و عوامل دیگر مؤثر در طرح (کارفرما، عوامل قانونی، مهندسین دیگر و عوامل اجرایی) است. در مورد دفاتر ایران، مطالعة موردی‌ در نظام مهندسی شهر قم، حاکی از آن است که وظایف دفتری، ارتباط با کارفرما و طراحی برخی پروژه‌ها، سه موضوعی است که در واقعیت رواج دارد، اما در حیطة رسمی شغل این افراد و آموزش آنها تعریف نشده است. این امر بازنگری در آموزش و الگوی شغلی این گروه را طلب می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Middle-range Proficiency in the Professional Organization of Architecture and Building (case study: Design offices of engineer’s council of Qom)

نویسندگان [English]

  • Masoud Nari Ghomi 1
  • Hojat-allah Bahreyni 2
1 Faculty of Fine Arts, University of Tehran
2 Civil Engineering Group, Boys' Faculty of Qom, Technical & Professional University, Qom.
چکیده [English]

The constructions of the building professional body has been a main research subject in recent two decades. In Iran, the construction industry is mostly based on an overwhelming pattern of mutual design practices where the majority of expert personals are design and construction technicians. But these human forces have always been marginalized within research discourse as well as the educational context of architecture.
The study aims at clarifying the occupational position of draftspersons and construction technicians and their impact on architectural designs. The first part of the article, proposes a conceptual framework for studying status of architectural technicians from antiquity to present comparing Iran and the west. For the second part, a logical analysis of official documents is used to produce a general model of the subject. The ethnographical strategy is chosen for the third part of the research where middle-range forces of the small design practices of Qom are studied (using deep observation, deep interview, and objective questionnaire technics) to be compared with findings of previous studies and make conclusions. The results of this study show that draftsman place in its historical evolution has experienced a vast change from an expertise-based hierarchy towards societal hierarchy. The all models of the varieties of occupation patterns of building technicians around the world are summed up in four conceptual models. The difference of the models falls into directness or indirectness of the mediatory role of the technician between architectural designer and other human figures in design decision making (clients, law agents, other engineers of building and operational forces). For Iranian small design practices, official duties, integration with clients and designing of some small projects are three common roles of the technician that are not within their official defined education as well as professional place. This fact invites to a review of their education an occupational pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drafters
  • Architectural technician
  • Design media
  • Architectural education
  • Architectural practice
بزرگ‌نیا، زهره. (1381).  معماران ایران از دوره باستان تا قاجار . تهران : ادارة کل آموزش، انتشارات و تولیدات فرهنگی (پژوهشگاه) سازمان میراث فرهنگی کشور.
بنه‌ولو، لئوناردو. (1377). تاریخ معماری مدرن. ت : حسن نیراحمدی. تهران: مهندسین مشاور مشانیر.
بی‌نام. (1355).گزارش کمیته معماری و شهرسازی گروه بررسی‌مسایل ایران در پرتو انقلاب شاه و ملّت. جامعه نوین، (8) : 65.
پیشوا یزدی، محمد. (1390). روایت‌بنایی تا استادکاری : خاطرات استاد معمار. محمد پیشوایزدی. به کوشش : الهام اندرودی. تهران : علم معمار رویال.
خان‌محمّدی، علی‌اکبر. (1371). فتوّت‌نامة بنّایان. صفّه، 2 (5): 15-10.
دورک، دانا پی. (1389). برنامه‌دهی معماری: مدیریت اطلاعات برای طراحی. ت: سیّد امیرسعید محمودی. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
زارعی، محمّدابراهیم. (1389). آشنایی با معماری جهان. تهران: فنّاوران.
سلطان‌زاده، حسین. (1383). حسین لرزاده. نامة انسا‌ن‌شناسی، 3 (6): 232-227.
شریعت‌زاده، مهدی. (1392). دانش یا منش حرفه‌ای؛ کدام دراولویت است؟. رشد آموزش فنّی و حرفه‌ای، (3): 8-4.
شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی‌ـ‌کاربردی. (1384). مشخّصات کلّی، برنامه و سرفصل دروس دورة کاردانی پیوسته علمی ـ کاربردی نقشه‌کشی معماری. گروه صنعت. تهران : وزارت علوم تحقیقات و فنّآوری.
شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی. (1374). مشخّصات کلّی، برنامه و سرفصل دروس دورة کاردانی معماری.گروه‌هنر.تهران:وزارت علوم تحقیقات و فنّآوری.
قدوسی‌فر، سیدهادی، اعتصام، ایرج، حبیب، فرح و پناهی برجای، هاجر. (1391). آموزش سنتی معماری در ایران و ارزیابی آن از دیدگاه یادگیری مبتنی بر مغز. مطالعات معماری ایران. مطالعات معماری ایران، (1): 58-39.
قدیری، بهرام. (1373). آشنایی با استادکاران معماری سنّتی ایران (استادرضا). صفّه، 4 (13-14): 95-88.
قدیری، بهرام. (1376). آشنایی با استادکاران معماری سنّتی ایران (استادمحمد شعرباف). صفّه، 7 (24): 111-92.
کاف، دانا. (1382). مهارت‌های اجتماعی طرّاحی در حرفه و آموزش معماری. ت: علی علائی. صفّه، 13 (37): 134-119.
کرمانیان، علی. (1388). معماری فراتر از معماری: مشکلات معماری معاصر ایران. تهران : علی کرمانیان‏.
گروت، لیندا و وانگ، دیوید. (1384). روش‌های تحقیق در معماری. ت: علیرضا ‌عینی فر. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
ناری قمی، مسعود. (1394). پارادایم‌های مسئله در معماری: رویکردی نوین به برنامه‌دهی فرهنگ‌گرا و کاربرمحور در معماری. تهران : علم معمار.
ویلبر، دونالد. (1365). معماری اسلامی دوره ایلخانان. چاپ دوم. تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
Architectural and Building ngineering Technology Full-time, Diploma of Technology1. Available from: http://www.www.bcit.ca/Architectural and Building ngineering Technology Full-time, Diploma of Technology1.mht
BBT. (2009 a). Polydesignerin 3D/Polydesigner 3D mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) [Polydesignerin 3D / Polydesigner 3D with Federal Certificate of Proficiency (EFZ)]. Verordnung des BBT über die berufliche Grundbildung: vom 13. August 2009. Switzerland: BBT.
BBT. (2009 b). Zeichnerin/Zeichner mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) im Berufsfeld Raum- und Bauplanung. Verordnung des BBT über die berufliche Grundbildung: vom 28. September 2009. Switzerland: BBT.
BGBl. (2007). 191. Verordnung: Bautechnischer Zeichner/Bautechnische Zeichnerin-Ausbildungsordnung. Ausgegeben am 1. Teil II. August 2007. Nr. 191. Available from: www.ris.bka.gv.at.
Cardoso. F. F. (2017). How Wide is the Gap? Evaluating Current Documentation of Women Architects in Modern Architecture History Books (2004–2014). Women Designers. Craftswomen. Architects and Engineers between 1918 and 1945. Proceeding of 1st MoMoWo Conference-workshop. Eds: Groot,  M., Seražin, H., Garda, E. & Franchini, C. .France  Stele Institute of Art History. Ljubljana: France Stele Institute of Art History ZRC SAZU.
Cline. T. J. (2017). The Educational Value of Craftsmanship: Taking Account of the Deep Structure of Western Thought and its Influence upon Education in Design. Ph. D. Thesis. Norman. Oklahoma.
Davis. H. (2006). The culture of building. NewYork: Oxford University Press Inc.
Durkheim. E. (1984). The Division of Labour in Society. Introduction by: Coser, L. Translated by Halls, W. D.  UK: MacMillan Press Ltd.
Giddens. A. (1991). The Consequences of Modernity. Oxford: Polity Press. Blackwell Publishers Ltd.
Gutman, R. (1988). Architectural Practice: a Critical Review. NewYork: Princeton Architectural press.
Higgs, P. L. & Lennon, S. (2014). Australia’s Creative Employment in 2011 – An Analysis. 2011. Queensland University of Technology. Brisbane: QLD.
Institute for Career Research CHICAGO. (2005). Careeres in Commercial & Institutional Architecture. Institute Research Number 388. Available from: www.careers-internet.org.
Jefferis, A., Madsen, D. A. & Madsen, D. P. (2011). Architectural Drafting and Design. sixth edition. USA. Delmar: Cengage Learning.
Kostof, S. (1977a). The Practice of the Architecture in the Ancient World: Egypt and Greece. The Architect: Chapters in the History of the Profession. Edited by Kostof, S. New York: Oxford University Press: chapter1.
Kostof, S. (1977b). The Architect in the Middle Ages. East and West. The Architect: Chapters in the History of the Profession. Edited by Kostof, S. New York: Oxford University Press: chapter3.
Kostof, S. (1977c). Preface. The Architect: Chapters in the History of the Profession. Edited by Kostof, S. NewYork: Oxford University Press.
Lawson, B. (2004). What Designers Know. Hertfordshire, UK: Architectural Press.
Lehmpfuhl, U. (2013). Interview. Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB). Section 1.3. Internet. Coordination of Enquieries and Internal Knowledge Management. Sep 3. 2013.
Luck, L. & McDonnel, J. (2005). Architect and user interaction: the spoken representation of form and functional meaning in early design conversations. Design Studies, 27 (2): 141-166.
Mac Donald, W. L. (1977). Roman Architects: Chapters in the History of the Profession. Edited by: Kostof, S. NewYork: Oxford University Press.
Morgan. M. R. (2014). Responsible Recording of Historic Sites and Buildings Based on Skills. Training and Sound Judgment. Master Thesis. Philadelphia: PA. University of Pennsylvania.
Necipoglu, G. (1992). Geometric Design in Timurid/Turkmen Architectural Practice: Thoughts on a Recently Discovered Scroll and Its Late Gothic Parallels. Timurid Art and Culture: Iran and Central Asia in the Fifteenth Century. Edited by Golombek, L. & Subtelny, M. Leiden: E.J. Brill.
Pfeiffer, B. B. (1994). Frank Lloyd Wright. Germany: Benedikt Taschen.
Piotrowski A. & Williams Robinson, J. (2001). The discipline of architecture. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Rosenfeld, M. N. (1977). The Royal Building Administration in France from Charles V to Louis XIV. The Architect: Chapters in the History of the Profession. Edited by Kostof, S. New York: Oxford University Press.
Kostof, S. (1977a). The Practice of the Architecture in the Ancient World: Egypt and Greece. The Architect: Chapters in the History of the Profession. Edited by Kostof, S. New York: Oxford University Press: chapter1.
Kostof, S. (1977b). The Architect in the Middle Ages. East and West. The Architect: Chapters in the History of the Profession. Edited by Kostof, S. New York: Oxford University Press: chapter3.
(n. d.). Architecture and engineering. Available from: https://www.bls.gov/ooh/architecture-and-engineering/drafters.htm (accessed September 03, 2018).
(n. d.). Programs of Study. Available from: http://www.NOVA 2012-2013 COLLEGE CATALOG PROGRAMS OF STUDY.mht (accessed September 03, 2018).
Rubeling, A. W. (2007). How to start and operate your own design firm: a guide for interior designers and architects. 2nd ed. NewYork: Allworth Press.
Salingaros, N. A. (2007). Comments on Ashraf Salama’s Article: “... A New Vitruvius....?”. International Journal of Architectural Research Archnet- IJAR, 1(2): 132-134.
Wilkinson, K. (1977). The New Professionalism in the Renaissance. The Architect: Chapters in the History of the Profession. edited by Kostof, S. NewYork: Oxford University Press.
Wilton-Ely. J. (1977). The rise of the professional architect in England. The Architect: Chapters in the History of the Profession. edited by Kostof, S. NewYork: Oxford University Press.
Woods, M. N. (1999). From craft to profession: the practice of architecture in nineteenth-century America. California: University of California Press.