تحلیل رویداد پسامدرنیسم، در هنرهای تجسمی از نگاه داگلاس کریمپ

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری

2 پژوهشگر دکتری مدیریت رسانه، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشکده هنر ومعماری تهران مرکز.

3 کارشناسی ارشد پژوهش هنر.

چکیده

 نگرش پسامدرنیسم برای تمامی هنرها، هم از حیث انگیزه و هم از حیث چارچوب زمانی آن متفاوت است و این موضوع در حوزه‌های گوناگون هنر از سوی منتقدان معاصر مورد بررسی و توجه بسیار قرار گرفته است. داگلاس کریمپ از جمله‌ نظریه‌پردازان هنر معاصر است که بر پایة مباحث والتر بنیامین در فرایند باز تولید انبوه، و آراء دیرینه‌شناسیِ میشل فوکو، به بررسی هنرهای تجسمی، به ویژه تأثیر عکاسی بر سرانجام نقاشی، و به دنبال آن کارکرد موزه‌ها در دوران مدرنیسم و احوال آنها در عصر پسامدرن پرداخته است. لذا انگیزه و هدف اصلی این نوشتار تحلیل آراء ایشان در رخداد هنر پسامدرن، جهت آشکارسازی نظریه‌ پایان نقاشی و تأثیر عکاسی به همراه فرایند باز تولید انبوه، در شکست اصالتِ هاله مقدس اثر هنری است که در نهایت به بحران انزوای موزه‌ها در دورة معاصر می‌انجامد. بر پایه‌ یافته‌های تحقیق، اعتقاد کریمپ بر این اصل مهم پی‌ریزی شده که پسامدرنیسم هنری گسست اساسی با مدرنیسم هنری و عصر استیلای نقاشی دارد. لذا پرسش اصلی که این پژوهش براساس آن شکل گرفته، این است که از منظر داگلاس کریمپ چه رویکردی در دوره‌ معاصر سبب ‌شده عالم هنر با زوال و مرگ نقاشی روبرو شود و این موضوع چگونه بر عملکرد موزه‌ها در عصر حاضر تأثیر می‌گذارد؟ سرانجام بر این اساس نتیجه‌ حاصل شده این است که بر پایه‌ آراء او، هنرهای کمینه‌گرا، جمعی، عکاسی و به دنبال آن روش تکثیر و باز تولید انبوه و همچنین دگرگونی به سوی مخاطب محوری، مهم‌ترین علت‌های وسیع‌تر شدن فاصله‌ هنر نقاشی با دنیای پسامدرن است، و به دنبال این رخدادها، هنر نقاشی رفته رفته اصالت خود را از دست داده و این فرایند در نهایت به بحران انزوای موزه‌ها می‌انجامد که همواره محل نگهداری آثار اصیل هستند. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی  _ تحلیلی بوده، همچنین ابزار و شیوه‌های گردآوری اطلاعات در بردارنده جستجوی کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the PostmodernistVisual Art Events from Douglas Crimp’s Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Somayeh Saffari ahmad abad 1
  • Sara Saffari 2
  • Seyed Mostafa Zaravandian 3
1 Ph. D. Condidate in Philosophy of Art, Young Researchers and Elite, Central Tehran Branch,
2 Ph. D. Condidate in media management,Universitylecturer,Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University Central Tehran Branch,
3 M. A. in Art research, Ministry of Culture & Islamic Guidance employee, Baharestan Squqre.
چکیده [English]

Postmodernism attitude towards ?all of the arts varies from one art filed another both in terms of motivation and temporal framework. The issue has been largely attended to and investigated in various areas of art by the contemporary critics. Douglas Crimp is amongst the contemporary art critics whohave investigated visual arts, especially the effect of photography on the paintings as well as the functions of museums in modernism era and their whereabouts in the postmodernism era based on Walter Benjamin’s discussions onthe process of mass reproduction and also the archeological notions proposed by Michel Foucault. Thus, the present study aimed to analyze their ideas about the postmodernism art events in order to elucidate the end of painting theory and the effects of photography and the mass reproduction process on the failure of the originality and the dissolution of the sacred Aura of the artworks which will finally lead to such a crisis as the isolation of the museums in the contemporary era. Based on the findings of present study, Crimp’s opinion has been based on this important principle stating that art postmodernism is radically segregated from artistic modernism and the painting dominance era; the main questions of the present study is that, from Douglas Crimp’s perspective, what approach, in the contemporary era, has made the art world face the annihilation and death of painting and how it has influenced the function of the museums in the present era? Finally, the result obtained based thereon is that, considering his notions, the minimalist art, pop art, photography followed by mass reproduction and propagation as well as the shift towards audience-orientation are the most important reasons giving rise to the widening of the distance between painting and the postmodern world. As caused by all these happenings, the painting gradually lost its originality and this was the major process that eventually led to such a crisis as the seclusion of museums as places where the original works are kept. The present study employs a descriptive-analytical research method. Data the library research was used to collect the data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodern photography
  • Mass reproduction
  • Performance art
  • Sacred Aura of the artwork
  • Termination of paining
  • Museums crisis
بال، استیفن. 1392. زیبایی‌شناسی عکاسی، ت : محمدرضا شریف‌زاده. تهران : انتشارات علمی.
برنز، اریک. 1381. میشل فوکو، ت : بابک احمدی.  تهران : انتشارات ماهی.
بنیامین، والتر. 1366. نشانه ای به رهایی، ت: بابک احمدی.  تهران : انتشارات چشمه.
ضیمران، محمد. 1389. فلسفه میان حال و آینده. چاپ اول. تهران : انتشارات پایان.
ضیمران، محمد. 1393. مبانی فلسفی نقد و نظر در هنر.  تهران : انتشارات نقش جهان.
ضیمران، محمد. 1378. میشل فوکو: دانش و قدرت. تهران : انتشارات هرمس.
ضیمران، محمد، ارشاد، محمد رضا. 1393. اندیشه‌های فلسفی در پایان هزاره‌ دوم. تهران : انتشارات هرمس.
کهون، لارنس. 1392. از مدرنیسم تا پست مدرنیسم. ت : عبدالکریم رشیدیان. تهران : انتشارات نی.
لینتن، نوربرت. 1383. هنر مدرن، ت: علی رامین. چاپ دوم. تهران : انتشارات نی.
مالپاس، سایمون. 1386. پست مدرن، ت: حسین صبوری. تبریز : انتشارات دانشگاه تبریز.
ولف، جانت. 1367. تولید اجتماعی هنر، ت : نیره توکلی. تهران : انتشارات مرکز.
Adorno, T. (1967). Valery proust museum, prisms. Translated by Weber, S. & S. London: Neville spearman.
BenJamin, A. (2005). Walter BenJamin and Art,Continuum. London,New York:‌ Bloomsbury Academic.
BenJamin, A. (1989). The problem of modernity. New York: Routledge.
BenJamin, W. (1968). Illumination. Translated by Zohn, H. NewYork: Schocken Books.
BenJamin, W. (1969). The work of Art in the Age mechanical.Preproduction,in Illumina tions. Translated by Zohn, H. NewYork: Schocken Books.
BenJamin, W. (1697). Valeru proust museum,prisms,trans Samual and Shierry Weber. London: Neville spearman.
Campany, D. (2003). Art and photography. London: Phaidon.
Crimp, D. (1993). On The museum’s Ruins. New York: The MII press.
Crimp, D. (1979). Pictures. October, 8 (2): 75-88.
Crimp,D. (1980). The photographic Activity of postmodernis. October, (15): 91-101.
Crimp,D. (1980). On The museum’s Ruins. October, (13): 41-57.
Crimp, D. (1981). The End of painting. October,(16): 69-86.
Doos, E. (2002). Twentieth century American Art. Oxford: Oxford university press.
Hassan, l. (1963). The Dismemberment of Orpheus. NewYork: George Braziller.
Krauss, R. (1993). Cindy Sherman 1975-1993. NewYork: Rizzoli.
Marzona, D. (2006). Minimalism Art. Koln: Taschen.
Steinberg, L. (1972). Other criteria. New York: Oxford  University press.
Pissaro, J. L. (2001). lndividualism and lnter subjectivity in modernis. Austin: The university of tenas at Austin.
Pannwitz, R. (1917). Die krisis der Europaeischen, kultur. Nuernberg: Hans carl.
Rauschenberg, R. (2005). Combines,Catalogue of exhibition. Paris: Musee d’ Art Modern, Center pomoidou.
Robert R. (1959). United Statement, In Theories and Documents of & Peter Selz, Los Angeles:university of Colifornia press.
Rosem, B. (1979). American painting:the Eighties. Buffalo Thoren Sidney: n.p.
Smith, Brydon E. (1999). Dan Flavin :The Architecture of Light. NewYork: Guggenheim Foundation.
Steinberg, L. (1972). Other criteria. NewYork: Oxford University press.