تحلیل اصول و ویژگی‌های کلیدی راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان در ارتباط‌ با سبزسازی شهری- مرور سیستماتیک ادبیات نظری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری منظر. دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

2 استاد معماری، دانشکده محیط زیست، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران.

3 استادیار گروه معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

بیان مسئله: با گسترش شهرنشینی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای ناشی از آن بر همه ابعاد زیست‌محیطی، اجتماعی، و اقتصادی شهرها، ایده‌ها و رویکردهای مختلفی برای رفع معضلات پیشنهاد شده که یکی از آنها سبزسازی شهری(Urban Greening) با تمرکز بر بهبود اکولوژی و افزایش پایداری در شهرهاست. از طرفی دیگر در سال‌های اخیر راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان(Nature-Based Solutions) به‌عنوان مفهومی نوظهور مطرح شده که ادعا دارد به‌مثابه یک مفهوم فراگیر میتواند بطور همزمان به چالش‌های اکولوژیک و اجتماعی شهرها پاسخ دهد.
اهداف پژوهش: هدف اصلی پژوهش شناسایی و تحلیل ماهیت راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان و بررسی ادعای جامع‌بودن و نقش این رویکرد دررابطه با مشارکت آن در موضوع سبزسازی شهری است.
روش پژوهش: این پژوهش با روش مرور سیستماتیک ادبیات نظری و شیوه تحلیلی به بررسی مقایسه‌ای مفاهیم و اصول راه‌حل طبیعت‌بنیان و سبزسازی شهری و استخراج ویژگی‌های این دو مفهوم می‌پردازد تا ازطریق تحلیل موانع مفهومی و اجرایی به پرسش اصلی مقاله پاسخ دهد.
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌‌های پژوهش، راه‌حل‌های طبیعت‌بنیان به عنوان یک کانسپت فرارشته‌ای و مشارکتی با درنظرگیری پویایی محیط، برنامه‌ریزی برای پروژه‌های بلندمدت با راه‌حل‌های خاص هر مکان را با حفظ ارزش‌های طبیعی، زیستی و فرهنگی به‌منظور حل چالش‌های پیچیده پیشنهاد می‌دهند. غالب ویژگی‌های این راه‌حل‌ها با رویکرد سبزسازی شهری همپوشانی دارند اما در بعد اجرایی جامع‌تر از سبزسازی شهری عمل می‌کنند. درعین حال این راه‌حل‌ها با موانع مفهومی و اجرایی روبرو هستند؛ موانع مفهومی در بیان ماهیت کانسپت و توضیح ابعاد ادراکی وجود دارند و موانع اجرایی نیز شامل ضعف ارتباطات بین‌نهادی، ارتباط نهادها با ذینفعان، و همچنین ابعاد زمانی-مکانی می‌شود. یافته‌های پژوهش بر مبنای سه مولفه ماهیت مفهومی، اصول و ویژگی‌ها، و فرایندهای اجرایی بر دو مقوله تاکیددارد: 1)درنظرگیری ویژگی‌های کل‌نگری و کثرت‌گرایی برای رفع موانع مفهومی، 2) تعریف اصول واقع‌نگری و قابلیت اجرا، فرایندمحوری، و مقبولیت به‌جهت حل موانع اجرایی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Principles and Key Features of Nature-based Solutions (NbS) in Urban Greening (UG): A Systematic Review of Literature

نویسندگان [English]

  • Parichehr Saboonchi 1
  • Mohammad Reza Masnavi 2
  • Heshmatollah Motedayen 3
1 Ph.D. Candidate in Landscape Architecture, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
2 Professor of Architecture & Environmental Design, Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, Iran.
3 Assistant Professor , Landscape Architecture Department, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran,, Iran.
چکیده [English]

With the expansion of urbanization, climate change and its consequences on all aspects of environmental, social, and economic cities, various ideas and approaches to solve problems have been proposed, one of which is urban greening with a focus on improving ecology and Increase sustainability in cities. On the other hand, in recent years, Nature-Based Solutions has emerged as an emerging concept that claims to be a comprehensive concept that can simultaneously respond to the ecological and social challenges of cities.
The main purpose of the research is to identify and analyze the nature of nature-based solutions and to investigate the claim of community and the role of this approach in relation to its participation in the issue of urban greenery.
This research uses a systematic review of theoretical literature and analytical method to compare the concepts and principles of nature, infrastructure and urban greenery and extract the characteristics of these two concepts to answer the main question of the article through analysis of conceptual and practical barriers.
nature-based solutions as an interdisciplinary and participatory concept, considering the dynamics of the environment, plan long-term projects with specific solutions. Most of the features of these solutions overlap with the urban greenery approach, but in the executive dimension, they are more comprehensive than urban greenery. these solutions face conceptual and practical obstacles; Conceptual barriers exist in expressing the nature of the concept and explaining the perceptual dimensions, and executive barriers include the weakness of inter-institutional communication, the relationship of institutions with stakeholders, as well as the temporal-spatial dimensions. The research findings based on the three components of conceptual nature, principles and characteristics, and executive processes emphasize two categories: 1) Considering the characteristics of cloning and pluralism to remove conceptual barriers, 2) Defining the principles of realism and feasibility, process-oriented, and acceptable acceptability .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nature-based Solutions (NbS)
  • Green Infrastructure
  • Urban Sustainability
  • Ecosystem-based Adaptation (EbA)