واکاوی معنا و کارکردهای تعاملی هنر در فضاهای عمومی شهر موردپژوهی "دیوارنگاره‌های کلیسایی سده‌های میانه، رومانسک و گوتیک"

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکدۀ هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، دکتری مطالعات اسلامی، فلسفۀ هنر، دانشگاه تهران، ایران.

4 دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکدۀ هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، د‌انشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بیان مسئله: دیوارنگاره‌های سده‌های میانه همواره تحت گفتمان دینی مسلط بر این دوره بازخوانی می‌شوند. در این میان، کمتر به بینامتن‌های ارجاعی آن در معنای هنر و شهر و هویت‌‌های بینامتنی آثار در نسبت با تحولات منطقه‌ای آن اشاره‌شده است.
هدف پژوهش: هدف از این پژوهش واکاوی معنایی بصری مضامینی است که با حضور در فضاهای عمومی شهر جهت اعتباربخشی گفتمان‌های اندیشه‌ای عمل می‌کنند و با بینامتن‌های هویتی و بافتارهای بومی، روایت تصویری هدفمند جهت حضور در فضای عمومی شهر می‌سازند. لذا، چیستی معنا و چگونگی دست‌یابی به آن در هنر شهرهای پیشامدرن در دو سؤال: چیستی معنایی هنر و شهر و کارکردهای تعاملی هنر در شهر، در نسبت با این اندیشه واکاوی می‌شود.
روش پژوهش: روش تحقیق به لحاظ هدف بنیادین- نظری است و با جستجوی معنایی در متون تاریخی شهر و هنر آغاز و بر محوریت تاریخ و مصادیق تصویری دیوارنگاره‌های کلیسایی با روش‌ توصیفی و سپس‌تر تفسیری- تبیینی بناشده است.
نتیجه: پژوهش‌ها نشان‌می‌دهند، معنای هنر در شهر سده‌ میانه بر ساختاری قدرتمند در نسبت شهر با هنر، ذیل نیروی ماورایی، با روابط جانشینی: خدا (پادشاه، پاپ) شهر(قلعه، شهر خدا) و هنر(فن، راز) تعریف می‌یابد. لذا، کارکردهای تعاملی آن در نسبت میان شهر و هنر با نیروی برتر بنیان گذارده شده و مخاطب که ماهیتی ذیل اندیشه خدای گون دارد، تنها در نسبت خواننده پیام هویت می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Meaning and Interactive Functions of Art in Urban Public Spaces Case Study: The Church Murals of Medieval, Romanesque and Gothic Eras

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Pahlavan 1
  • Asghar Kafshchian Moghaddam 2
  • Hasan Bolkhari Ghahi 3
  • Adham Zargham 4
1 Ph.D. Candidate in High Art Studies, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Visual Arts, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Professor, Ph. D in Islamic Studies, Philosophy of Art, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Faculty of Visual Arts, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran. Iran.
چکیده [English]

Problem Statement: the murals of Medieval era have always been reviewed under the influence of governing religious discourse of this era. In this regard, the inter-textual relations are rarely referred to, in form of art, city and the intertextual identities of the works in relation to its regional developments.
Aim & Objective: This research aims to analyze the semantic visual meanings of concepts that validate the thought discourses by manifesting in the public urban spaces, and build purposeful visual narration relying on the identical intertextuality and native textual contexts to be presented in the public space of the city. Therefore, the ‘quiddity’, ‘semantic’ and the ‘way it is achieved’ in the art of pre-modern cities are being analyzed in two questions: the semantic quiddity of art and the city, and the interactive functions of art in the city, in relation to this concept.
Research Method: This research study is a kind of fundamental-theoretical method in terms of purpose, which initiates with a semantic quest in the historical texts of the ‘city and art’, and is based on the history and pictographic connotations of church murals by adopting a descriptive method followed by an interpretive-explanatory one.
Conclusion: the outcome of literature review indicates that the meaning of art in the medieval cities are defined by a solid structure in city-art relation, under a supernatural power, with kind of succession relations as follows: God (king, pope), City (castle, city of God) and Art (skill, enigma). Therefore, its interactive functions are established in relation with the city and art with a superior power, and the audience who has a nature below the god, is identified merely in relation with the reader who perceive the massage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional Meaning
  • Mural
  • Urban art
  • Middle Ages