واکاوی رویکردهای نظری ادراک تجربۀ زیبایی‌‌شناسی و تطبیق آن در حوزۀ علوم محیطی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

دکترای معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

بیان مسئله: زمینه‌‌های پژوهشی حوزۀ زیبایی‌‌شناسی محیط نیازمند قواعد و مبانی نظری‌اند که بتواند مقدمه‌ای اساسی از درکی تجربی، شناختی و یا عاطفی از رسوخ زیبایی در محیط را از طریق تجربۀ انسان معرفی کنند. لذا پژوهش حاضر، با توجه به خلأ نظری موجود در زمینۀ مبانی نظری ماهیت تجربۀ زیبایی‌‌شناسی محیط و فرایند ادراک و شکل‌‌گیری آن، قصد دارد تا به این موضوع از دریچه‌‌ای دیگر بنگرد تا بتواند مسیرهای جدیدی را برای شناخت دقیق آن در حوزه‌‌های دیگر (که به طور دقیق به این موضوع پرداخته‌‌اند) جست‌وجو و معرفی کند. از این رو این سؤالات مطرح می‌‌شوند که فرایند شکل‌‌گیری و ادراک تجربۀ زیبایی‌‌شناسی در زمینه‌های نظری روانشناسی هنر چگونه است. لذا بر این مبنا، کدام تئوری‌‌ها قابلیت کاربرد بیشتری در حوزۀ زیبایی‌‌شناسی محیطی دارند؟
هدف پژوهش: هدف بازخوانی مدل‌‌های شاخص ادراک تجربۀ زیبایی‌‌شناسی در حوزۀ روانشناسی هنر است تا با شناسایی ساختار‌‌های زیربنایی تئوری‌‌ها، بتواند از قابلیت‌‌های آنها به‌عنوان مبنایی برای بحث دربارۀ مفاهیم نظری علوم محیطی بهره‌‌مند شود.
روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد کیفی و به صورت تحلیلی به شناسایی مدل‌‌های ادراکی مختلف در خصوص تجربۀ زیبایی‌‌شناسی در حوزۀ روانشناسی هنر پرداخته است. پس از بررسی مدل‌‌های ادراکی شاخص، شش مدل انتخاب شد و پس از شناسایی رابطۀ بین متغیرهای این مدل‌‌ها از طریق تحلیل محتوای آنها، در نهایت دو مدل اصلی‌‌ معرفی شد. سپس مبتنی بر مفاهیم حوزۀ زیبایی‌‌شناسی محیطی و پتاسیل‌‌های موجود در دو مدل منتخب، با پیشنهاد ایجاد هم‌گرایی ‌‌در مسیر این دو مدل، سعی شد تا بستری نظری را برای روش‌‌های چندگانۀ پژوهشی در زمینۀ زیبایی‌‌شناسی محیطی ارائه ‌کند.
نتیجه‌‌گیری: تئوری مدل لدر (رویکرد شناختی) و نظریۀ سیلویا (رویکرد ارزیابی ذهنی هیجان) در تکامل یکدیگر، شبکه‌‌‌‌ای یکپارچه از فرایندهای ادراکی، شناختی و عاطفی را معرفی می‌‌کنند و مکانیزمی را برای مدل‌‌سازی‌‌های انعطاف‌‌پذیر و طیف وسیعی از متغیرها را در خصوص اولویت‌‌های تجربۀ زیبایی‌‌شناسی ارائه می‌‌کنند که می‌‌تواند فرضیاتی جدید را در حوزۀ زیبایی‌‌شناسی محیطی معرفی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Theoretical Approaches to Perceiving and Matching Aesthetics Experience in Environmental Sciences

نویسنده [English]

  • Somayeh Moosavian
Ph.D. in Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: The research areas of environmental aesthetics require theoretical rules and principles to introduce a fundamental background to an empirical, cognitive, and emotional perception of infusion of aesthetics into the environment through human experience. Therefore, given the gap in the theoretical foundations regarding the nature of environmental aesthetics experience and its perception and formation process, this study aims to find a different perspective to seek and introduce new paths in order to identify the problem more accurately in other areas (which have thoroughly addressed the problem). Hence, two questions may arise. How is the process of forming and perceiving aesthetics experience in the theoretical areas of the psychology of art? In this regard, what theories are more practical in environmental aesthetics?
Research objective: The study aims to review the prominent models of aesthetics experience perception in the psychology of art  by Identifying the  basic structures of  the theories, can make benefits from their capabilities to lay the foundation for discussion about the theoretical concepts in environmental sciences.
Research Method: This is a qualitative study that seeks to analytically identify different perceptual models of aesthetics experience in the psychology of art. After the prominent perceptual models were analyzed, six models were selected. Their contents were analyzed to identify the relationships between their variables. Finally, two main models were introduced presented. Based on the concepts of environmental aesthetics and the potential of the two designated models, it was recommended to converge their paths to provide a theoretical context for multiple research methods of environmental aesthetics.
Conclusion: Leder’s theory and Silvia’s theory introduce an integrated network of perceptual, cognitive, and emotional processes to compete with each other. They also propose a flexible modeling mechanism for a wide range of variables regarding the priorities of aesthetics experience. As a result, new hypotheses can be developed for environmental aesthetics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetics
  • Aesthetics Experience
  • Environmental Sciences
  • Perceptual Models
  • Psychology of Art
بل، سایمون. (1392). منظر، الگو ادراک و فرایند (ترجمۀ بهناز امین‌‌زاده). تهران: دانشگاه تهران.
جعفری‌ها، رضا. (1396). زیبایی‌شناسی منظر شهری، با تکیه بر آرای اندیشمندان اسلامی. قزوین: جهاد دانشگاهی.
دوفرن، میکل. (1396). پدیدارشناسی تجربۀ زیبایی‌‌شناختی (ترجمۀ فاطمه بنویدی). تهران: ورا.
دیویی، جان. (1391). هنر به منزلۀ تجربه (ترجمۀ مسعود علیا). تهران: ققنوس.
کارول، نوئل. (1392). درآمدی بر فلسفۀ هنر (ترجمۀ صالح طباطبایی). تهران: فرهنگستان هنر.
کالینسون، دایانه. (1388). تجربۀ زیباشناختی (ترجمۀ فریده فرنودفر). تهران: فرهنگستان هنر.
گات، بریس و لویس، دومینیک مک‌‌آیور. (1393). دانشنامۀ زیبایی‌‌شناسی (ترجمۀ منوچهر صانعی دره‌‌بیدی و همکاران). تهران: متن.
گاتر، اران. (1395). فرهنگ زیبایی‌‌شناسی (ترجمۀ محمدرضا ابوالقاسمی). تهران: ماهی.
لوینسون، جرولد. (1390). مسائل کلی زیبایی‌‌شناسی (ترجمۀ فریبرز مجیدی). تهران: متن.
Arthur, L. M., Daniel, T. C. & Boster, R.S. (1977). Scenic assessment: an overview. Landscape Planning, (4), 109-129.
Balling, J. D. & Falk, J. H. (1982). Development of visual preference for natural environments. Environment and Behavior, 14(1), 5-28.
Berleant, A. (2013). What is aesthetic engagement? Contemporary Aesthetics, 11(1), 5.
Bourassa, S. C. (1990). A paradigm for landscape aesthetics. Environment and Behavior, 22(6), 787-812.
Briggs, D. J. & France, J. (1980). Landscape evaluation-a comparative-study. Journal of Environmental Management, 10(3), 263-275.
Chalmers, D. (1978). Environmental aesthetics: concepts and methods. in Proceedings of a Workshop on Environmental Perception. University of Otago, New Zealand.
Chatterjee, A. (2004). Prospects for a cognitive neuroscience of visual aesthetics. Bulletin of Psychological and the Art, (4), 55-60.
Chen, B., Adimo, O. A. & Bao, Z. (2009). Assessment of aesthetic quality and multiple functions of urban green space from the users’ perspective: the case of Hangzhou Flower Garden, China. Landscape and Urban Planning, 93(1), 76-82.
Cupchik, G. C. (1986). A decade after Berlyne: New directions in experimental aesthetics. Poetics, 15(4-6), 345-369.
Cupchik, G.C. & Gignac, A. (2007). Layering in art and in aesthetic experience. Visual Arts Research, 33(64), 56-71.
Dakin, S. (2003). There's more to landscape than meets the eye: towards inclusive landscape assessment in resource and environmental management. Canadian Geographer, 47(2), 185-200.
Daniel, T. C. & Boster, R. S. (1976). Measuring Landscape Aesthetics: The Scenic Beauty Estimation Method (USDA Forest Service Research Paper). Fort Collins, Colorado.
Daniel, T. C. & Vining, J. (1983). Methodological issues in the assessment of landscape quality. in Behavior and the Natural Environment (pp. 39-84). New York: Plenum.
Daniel, T. C. (2001). Whither scenic beauty? Visual landscape quality assessment in the 21st century. Landscape and Urban Planning, 54(1-4), 267-281.
Gobster, P. H. (1983). Judged appropriateness of residential structures in natural and developed shore land settings. in Proceedings of the Fourteenth International Conference of the Environmental Design Research Association. University of Nebraska-Lincoln.
Herzog, T. R. (1989). A cognitive analysis of preference for urban nature. Journal of Environmental Psychology, 9(1), 27-43.
Hetherington, J. (1991). Representing the environment: visual surrogates in environmental assessment. Healthy Environments, 22(1), 246-252.
Hubbard, P. (1996). Conflicting interpretations of architecture: an empirical investigation. Environmental Psychology, 16(2), 75-92.
Leath, C. (1996). The aesthetic experience. Retrieved from http://purl.oclc. org/net/cleath/writings/asexp113
Leder, H. & Nadal, M. (2014). Ten years of a model of aesthetic appreciation and aesthetic judgments: The aesthetic episode–Developments and challenges in empirical aesthetics. British Journal of Psychology, 105(4), 443-464.
Leder, H., Belke, B., Oeberst, A. & Augustin, D. (2004). A model of aesthetic appreciation and aesthetic judgments. British Journal of Psychology, (95), 489-508.
Locher, P., Overbeeke, K. & Wensveen, S. (2010). Aesthetic interaction: a framework. Design Issues, (26), 70–79.
Lothian, A. (1999). Landscape and the philosophy of aesthetics: is landscape quality inherent in the landscape or in the eye of the beholder? Landscape and Urban Planning, 44(4), 177-198.
Martindale, C. & Moore, K. (1988). Priming, prototypicality and preference. Journal of Experimental Psychology: Human perception and Performance, 14(4), 661–670.
Pelowski, M. & Akiba, F. (2011). A model of art perception, evaluation and emotion in transformative aesthetic experience. New Ideas in Psychology, (29), 80-97.
Pelowski, M., Markey, P. S., Lauring, J. O. & Leder, H. (2016). Visualizing the impact of art: An update and comparison of current psychological models of art experience. Frontiers in Human Neuroscience, (10), 160.
Porteous, J. D. (2013). Environmental Aesthetics: Ideas, Politics and Planning. Abingdon: Routledge.
Radovic, D. (2004). Towards culturally responsive and responsible teaching of urban design. Urban Design International, 9(4), 175-186.
Reber, R., Schwarz, N. & Winkielman, P. (2004). Processing fluency and aesthetic pleasure: is beauty in the perceiver's processing experience? Personality and Social Psychology Review, (8), 364-382.
Ribe, R. G. (1982). On the possibility of quantifying scenic beauty-A response. Landscape Planning, 9(1), 61-74.
Saito, Y. (2008). Everyday aesthetics: prosaics, the play of culture and social identities. British Journal of Aesthetics, 48(4), 461-463.
Scruton, R. (1989). The Aesthetics of Architecture. New Jersey: Princeton University Press.
Seeley, W. (2014). Empirical aesthetics. in M. Kelley (ed.), The Encyclopedia of Aesthetics. Oxford: Oxford University Press.
Silvia, P. J. (2005). Emotional responses to art: From collation and arousal to cognition and emotion. Review of general psychology, 9(4), 342-357.
Zube, E. H., Sell, J. L. & Taylor, J. G. (1982). Landscape perception: research, application and theory. Landscape Planning, 9(1), 1-33.