تحلیل معیارهای کالبدی بناهای میان‌افزا به منظور به‌کارگیری در طراحی و ارزشیابی آنها

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری، گروه معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه معماری،گروه معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد گروه معماری، گروه معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

بیان مسئله: تاکنون رویکردهای مختلفی در خصوص طراحی بناهای میان‌افزا مطرح شده که دسته‌بندی آن رویکردها عمدتاً با تأکید بر موضوعات کالبدی بوده ‌است. از این رو معیارهای کالبدی در طراحی بناهای میان‌افزا واجد اهمیت هستند ولیکن می‌توان گفت با توجه به عدم وجود گفتمانی واحد در خصوص معیارهای کالبدی تأثیرگذار برای انتخاب رویکردها از نظر نظریه‌پردازان و همچنین وجود تفاوت‌های محرز در مورد معیارهای معرفی‌شده و فقدان برخی معیارها در این تعاریف، اهمیت درنظرگرفتن تمامی معیارهای کالبدیِ مؤثر و دستیابی به یک مجموعة منسجم ضروری به نظر می‌رسد.
هدف پژوهش: هدف این پژوهش تحلیل و بررسی نظریات مختلف به منظور تدقیق و دستیابی به مجموعه‌ای جامع از معیارهای کالبدی تأثیرگذار در انتخاب و تعریف رویکردها و دسته‌بندی آن‌ها در معیارهای اصلی و زیرمعیارها به جهت به‌کارگیری در طراحی و ارزشیابی بناهای میان‌افزاست.
روش تحقیق: این پژوهشِ توصیفی-تحلیلی به منظور ساماندهی معیارهای اشاره‌‌شده از سوی نظریه‌پردازان و نهادهای مرتبط در سامانه‌ای جامع‌تر، از راهبرد استدلال منطقی و تکنیک تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، بهره گرفته است.
نتیجه‌گیری: در نتیجة این پژوهش تمامی آن معیارها در چهار حوزة کلیِ 1. موقعیت ‌قرارگیری، 2. فرم و شکل، 3. مقیاس و تناسبات، 4. ویژگی‌های ظاهری مصالح به دلیل داشتن بیشترین فراوانی و اهمیت در مبانی بررسی شده، به عنوان معیارهای اصلی، طبقه‌‌بندی شده و سپس زیرمعیارهای هر یک از آن‌ها در قالب یک نمودار ارائه ‌شده ‌است تا بتوانند به منظورِ تعیین رویکردهای مختلف در خصوص طراحی و ارزشیابی بناهای میان‌‌افزا کمک‌‌کننده باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Physical Criteria of Infill Buildings to be Used in Design and Evaluation

نویسندگان [English]

  • Elahe Niaei 1
  • Khosro Daneshjoo 2
  • Mohammadreza Bemanian 3
1 Ph.D. Student in Architecture, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: So far, various approaches have been raised regarding the design of infill buildings that usually, categorization of these approaches has been focused on physical topics. Therefore, it can be said that the issue of physical criteria is very important in the design of infill buildings. In this regard, according to the lack of a unified discourse about effective physical criteria to select approaches from theorists point of view, as well as the existence of obvious differences in the introduced criteria and the lack of some criteria in these definitions, it seems necessary to consider all the effective physical criteria and achieve a coherent set from them.
Research objective: Therefore, this study’s primary goal is to analyze and investigate various theories to scrutinize and achieve a comprehensive complex of effective physical criteria in selecting and defining the approaches and the other purpose of the research is to classify those criteria in the form of main criteria and sub-criteria to use them in designing and evaluating infill buildings.
Research method: Regarding the methodology, it can be said that this descriptive-analytical research has used the logical reasoning strategy and the content analysis technique using library recourses to organize the indicated criteria by theorists and related organizations in a more comprehensive system.
Conclusion: Therefore, all those criteria are classified as the main criteria in four general areas: 1. Position 2. Form & shape 3. Scale and proportions 4.Material appearance characteristics, due to having the highest frequency and importance in the studied literature of research. Then, their sub-criteria are presented in the form of a diagram  to help determine different approaches to the design &evaluation of infill buildings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical criteria
  • Infill buildings
  • Historical environment
  • Designation
  • Evaluation
برولین، برنت‌سی. (1386). معماری زمینه‌گرا، سازگاری ساختمان‌های جدید با قدیم (ترجمة راضیه رضازاده). اصفهان: نشر خاک.
داندیس، دنیس. (1398). مبادی سواد بصری (ترجمة: مسعود سپهر). چاپ پنجاه و سوم، تهران: انتشارات سروش.
شاه‌تیموری، یلدا و مظاهریان، حامد. (1391). رهنمودهای طراحی برای ساختارهای جدید در زمینة تاریخی. هنرهای زیبا- معماری شهرسازی، 17(4)، 29- 40.
هدمن، ریچارد و یازوسکی، اندرو. (1379). مبانی طراحی شهری (ترجمة: راضیه رضازاده و مصطفی عباس‌زادگان). تهران: دانشگاه علم و صنعت.
 
Alfirevic, D. & Alfirevic, S. (2015). Infill architecture: Design approaches for in-between buildings and “bond” as integrative element. Arhitektura i Urbanizam, (41), 24-39.
Alfirevic, D. (2012a). Primena metoda ekspresije na primeru enološkog centra u zaštićenom kompleksu Rajačkih pivnica. ARD Review, br, (39), 10-20.
Alfirevic, D. (2012b). Expressionism as The Radical Creative Tendency in Architecture. Arhitektura i Urbanizam, (34), 14-27.
Brolin, B .(1980). Architecture in Context: Fitting New Buildings with Old. The Harvard Architecture Review. Cambridge: MIT Press.
CañasGuerrero, I., AyugaTellez, F. & OrtizSanz, J. (1995). The visual impact of agricultural buildings on landscape: a method to assess it. Informes de la construcción, 47 (441), 27–37.
Carmona, M., Tiesdell S., Heat, T. & Oc, T. (2003). Public places, Urban spaces: The dimention of urban design. Oxford, UK: Architectural Press.
Carmona, M., Tiesdell, S., Heat, T. & Oc, T. (2010). Public places, Urban spaces: The dimention of urban design. (2nd ed.). Oxford, UK: Architectural Press.
Ching, F. D. K. (2007). Architecture: Form, space, and order. (2nd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Cloquell-Ballester, V. A., Torres-Sibille, A. C. & SantamarinaSiurana, M. C., (2012). Human alteration of the rural landscape: variations in visual perception. Environmental Impact Assessment Review, (32), 50–60.
Council of  Europe (1975). European Charter of the Architectural Heritage. Adopted by the Committee of Ministers on 26 September 1975, Amsterdam.
Declaration of Amsterdam (1975). Congress on the European Architectural Heritage. Amsterdam. Retrieved July 20, 2019, from http://www.international.icomos.org/en/charters-and-texts/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/169-the-declaration-of-amsterdam.
Feilden, B. M. & Jokilehto, J. (1983). Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites. Rome: ICCROM/ UNESCO/ ICOMOS.  
Grimmer, A. E. & Weeks, K. D. (1986). New Exterior Additions to Historic Buildings: Preservation Concerns (Preservatio Briefs#14). Washington, DC: U. S. Department of the interior/ National Park Service Cultural Resources: Heritage Preservation Services.
Guzmán T. & Zasha, N. (2009). Historic buildings and contemporary additions: the elements of a cohesive design relationship. (Unpublished master’s thesis). School of Architecture Planning and Preservation, University of Maryland, Maryland, USA.
Hu, Y., Heat, T., Tang, Y. & Zhang, Q. (2017). Using Quantitative Analysis to assess the Appropriateness of Infill Buildings in Historic Settings. Journal of Architectural and Planning Research, 34 (2), 91-113.
ICOMOS (1931). The Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments, Athen.
ICOMOS. (1964). International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (The Venice Charter), Venice.
ICOMOS. (1972). Resolutions of the Symposium on the Introduction of Contemporary Architecture into Ancient Groups of Buildings, Budapest.
ICOMOS. (1987). The International Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas (Washington Charter), Washington.
ICOMOS. (1996). The Australia ICOMOS Charter for the Conservation of Places of Cultural significance (The Burra Charter), Burra.
ICOMOS. (2005). Xi’an  Declaration on the Conservation of Setting of Heritage StructuresSites and Areas, Adopted in Xi’an, China.
ICOMOS. (2010). The Conservation of Places of Cultural Heritage Value, (The New Zealand Charter), New Zealand.
ICOMOS. (2011a). Approaches for the Conservation of Twentieth Century Architectural Heritage (Madrid Document), Madrid.
ICOMOS. (2011b). The Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas, Paris.
ICOMOS. (2011c). The Paris Declaration on Heritage as a Driver of Development, Paris.
ICOMOS (2013). The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance (The Burra Charter), Burwood.  Retrieved June 10, 2019, from http://australia.icomos.org/wp-content/uploads/The-Burra-Charter-2013-Adopted-31.10.2013.pdf.
Karimimoshaver, M. & Winkemann, P. (2018). Aframework for assessing tall buildings’ impact on the city skylin: aesthetic, visibility and meaning dimensions. Environmental Impact Assessment Review, (73), 164–176.
Lambe, N. & Dongre, A. (2017). A shape grammar approach to contextual design: A case study of the Pol houses of Ahmedabad, Environment and Planning B. Urban Analytics and City Science, 0 (0), 1–17.
Marić, I., Niković, A. & Manić, B. (2010). Transformation of the New Belgrade urban tissue: Filling the space instead of interpolation. SPATIUM, (22), 47-56.
Mehdizadeh Saradj, F. (2016). Compatible development solutions in the context of historical settings in Iran. Urbanism Architecture Constructions,7 (4), 285-300.
Nasr, T. (2015). Criteria for Contextualism in Architecture, LinkedIn. Retrieved January 5, 2020, from https://www.linkedin.com/pulse/criteria-contextualism-architecture-tracy-nasr .
New South Wales Heritage Office and the Royal Australian Institute of Architects . (2005). Design in context: Guidelines for infill development in the historic environment. Retrieved  March 14, 2019 from www.environment.nsw.gov.au/resources/heritage branch/heritage/ Design in Context.pdf
Panic, P. & Dinulovic, R. (2009). Odnos nove I stare architecture: Projektovanje novith objekata u istorijskom okruzenju. Zbornik radova Fakulteta Tehnickih nauka, (5), 1731-1734.
Penn, W. (2007). Sense of Place: Design Guidelines for New Construction In Historic Districts. A Publication of the Preservation Alliance for Greater Philadelphia.
Punter, J. (1999). Design guidelines in American cities: A review of design policies and guidance in five west coast cities. Liverpool: Liverpool University.
Rice, P. & Dutton, H. (1995). Structural Glass. London: Taylor & Francis.
Riza, M. & Doratli, N. (2015). The critical lacuna between new contextually juxtaposed and freestyle Buildings in historic settings. Journal of Architectural and Planning Research, 32 (3), 234-257.
Rodwell, D. (2007). Conservation and sustainability in historic cities. Oxford, UK: Blackwell Publishing.
Schermann, K. (2005). The Old and the New, Again - About the Layers of Conversation. Outline, (31), 70-85.
Semes, S. W. (2009). The Future of the Past: A Conservation Ethic for Architecture, Urbanism, and Historic Preservation. New York: W.W. Norton & Co.
Serra, J., Llinares, C., Iñarra, S., Torres, A. & Llopis, J. (2020). Improvement of the integration of visually impacting architectures in historical urban scene, an application of semantic differencial method. Environmental Impact Assessment Review, 81, 1-12.
Sotoudeh, H. & Wan Abdullah. W. M. Z. (2012). Affected Variables on Successful Infill Design in Urban Historic Context. Arts and Design Studies, 3 (9), 7-12.
Stamps, A. E. (1997). A paradigm for distinguishing significant from nonsignificant visual impacts: Theory, implementation, case histories. Environmental Impact Assessment, 17 (4), 249-293.
Vitruvius, P. (1914). The ten books on architecture (M.H. Morgan, Trans.). Retrieved Jun 16, 2017 from http://academics.triton.edu/faculty/fheitzman/Vitruvius_the_Ten_Books_on_Architectur.
Wagner, R. D., Meyer, J. B. & Montgomery, S. W. (1997). District of Columbia historic preservation guidelines. Washington, DC: Office of Planning, Historic Preservation Division.
Weeks, K. D. & Grimmer, A. E. (1995). The Secretary of the Interior standards for the treatment of historic properties with guidelines for preserving, rehabilitating, restoring and reconstructing historic buildings. Retrieved December 12, 2013 from http://www. Nps.gov/tps/standards/four-treatment-guidelines.